การวิเคราะห์งบการเงิน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การวิเคราะห์งบการเงิน by Mind Map: การวิเคราะห์งบการเงิน

1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์งบการเงิน

2. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิเคราะห์งบการเงิน

3. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์งบการเงิน

4. ขั้นตอนการวิเคราะห์งบการเงิน

5. ข้อจํากัด

6. . เพื่อวางแผนทางการเงิน

7. เป็นข้อมูลในการบริหารเงินสด ทรัพย์สิน และทุนของ หน่วยงาน

8. . นำข้อมูลจากงบการเงินไปจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง จำกัดไปบริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุด

9. . วางแผน – พยากรณ์ ในการลงทุนเพื่อการดำเนินงาน

10. ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินงาน การพัฒนา องค์กร และการบริหาร

11. วิธีการบันทึกบัญชีที่แตกต่างกัน

12. การใช้เหตุการณ์ในอดีตเป็นเครื่องชี้เหตุการณ์ในอนาคต

13. ไม่มีมาตรฐานในการวัดที่แน่นอน

14. ข้อมูลที่มีความไม่เที่ยงตรงหรือเปลี่ยนแปลงในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

15. การเปลี่ยนแปลงค่าของเงินที่ใช้เป็นหน่วยวัดทางบัญชี

16. การจัดหาข้อมูล

17. ดุลพินิจของผู้วิเคราะห์

18. . ผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของกิจการ หมายถึง ผู้ถือหุ้นสามัญซึ่งมีฐานะเป็นเจ้าของบริษัท

19. . เจ้าหนี้หรือผู้ให้กู้

20. ฝ่ายบริหาร

21. 1.กำหนดวัตถุประสงค์

22. 2.รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

23. 3.การปรับสภาพข้อมูล

24. 4.การเลือกวิธีวิเคราะห์

25. 5.การแปลความหมาย

26. 6.การจัดรายงานและสรุปผล

27. การวิเคราะห์งบการเงินโดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน

28. การวิเคราะห์งบการเงินโดยวิธีแนวนอน

29. การวิเคราะห์งบการเงินโดยวิธีแนวตั้ง

30. การวิเคราะห์แนวโน้ม

31. การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด

32. อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง

33. อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์

34. อัตราส่วนวัดสภาพหนี้สิน

35. อัตราส่วนวัดความสามารถในการทำกำไร