คอมพิวเตอร์กราฟิก Computer Graphic

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
คอมพิวเตอร์กราฟิก Computer Graphic by Mind Map: คอมพิวเตอร์กราฟิก Computer Graphic

1. ภาพในCG

1.1. เกิดจากจุดสี่เหลี่ยมเล็กๆของสีมารวมกัน

1.1.1. เรียกว่า พิกเซล Pixel

2. โมเดลสี

2.1. สีในธรรมชาติที่ถูกสร้างขึ้น จะมีรูปแบบการมองเห็นสีแตกต่างกัน

2.1.1. โมเดลแบบ HSB เป็นลักษณะพื้นฐานการมองเห็นสีด้วยสายตาของมนุษย์

2.1.2. โมเดลแบบ RGB เกิดจากการรวมกันของสเปกตรัมของแสง สีแดงRed เขียวGreen และนํ้าเงินBlue

2.1.3. โมเดลแบบ CMYK มีแหล่งกําเนิดสีอยู่ที่การซึมซับ (Absorb) ของหมึกพิมพ์ลงบนกระดาษ โดยมสีพื้นฐานคือ สีฟ้า สีบานเย็น สีเหลือง

2.1.4. โมเดลแบบ Lab เป็นค่าสีที่ถูกกําหนดขึ้นโดย CIE (Commission Internationale d’ Eclarirage) ให้เป็นสี มาตรฐานกลางของการวัดสีทุกรูปแบบ

3. ความหมายกราฟิกและคอมพิวเตอร์กราฟิก

3.1. คอมพิวเตอร์กราฟิก

3.1.1. สื่อความคิดโดยใช้คอมพิวเตอร์

3.1.1.1. ภาพ

3.1.1.2. ข้อความ

3.1.1.3. สัญลักษณ์

4. การประมวลผลภาพ

4.1. Raster

4.1.1. เป็นการประมวลแบบอาศัยการอ่านค่าสีในแต่ละพิกเซล

4.1.1.1. ภาพใหญ่ทำให้พิกเซลใหญ่ตามและเกิดภาพแตก

4.2. Vector

4.2.1. ประมวลผลแบบอาศัยคำนวณทางคณิตศาสตร์

4.2.1.1. ภาพใหญ่ขึ้นรายละเอียดไม่แตก