ความเป็นมาของไทย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ความเป็นมาของไทย by Mind Map: ความเป็นมาของไทย

1. การเมืองการปกครอง

1.1. เดิมประเทศไทยมีการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์

1.1.1. จนกระทั่งวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 คณะราษฎรได้ทำการเปลี่ยนแปลงการปกครอง

1.2. ปัจจุบันประเทศไทยปกครองด้วยระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ

1.3. โดยแบ่งอำนาจเป็นสามฝ่าย

1.3.1. ฝ่ายบริหาร

1.3.1.1. นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาล

1.3.2. ฝ่ายนิติบัญญัติ

1.3.2.1. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

1.3.3. ฝ่ายตุลาการ

1.3.3.1. ศาลยุติธรรม

1.3.3.2. ศาลรัฐธรรมนูญ

1.3.3.3. ศาลปกครอง

1.4. เขตการปกครอง

1.4.1. ส่วนภูมิภาค

1.4.1.1. จังหวัด 75 จังหวัด

1.4.2. ส่วนท้องถิ่น

1.4.2.1. กรุงเทพมหานคร

1.4.2.2. เมืองพัทยา

1.4.2.3. องค์การบริหารส่วนจังหวัด

1.4.2.4. เทศบาล

1.4.2.5. องค์การบริหารส่วนตำบล

2. การแบ่งยุคสมัย

2.1. สมัยก่อนประวัติศาสตร์

2.1.1. ยุคหิน

2.1.1.1. ยุคหินเก่า

2.1.1.2. ยุคหินกลาง

2.1.1.3. ยุคหินใหม่

2.1.2. ยุคโลหะ

2.1.2.1. ยุคสำริด

2.1.2.2. ยุคเหล็ก

2.2. สมัยประวัติศาสตร์

2.2.1. ประวัติศาสตร์สมัยโบราณ

2.2.1.1. อารยธรรมเมโสโปเตเมีย

2.2.1.2. อารยธรรมอียิปต์โบราณ

2.2.1.3. และอารยธรรมกรีกโรมัน

2.2.2. ประวัติศาสตร์สมัยกลาง

2.2.2.1. กรุงโรมถูกพวกอนารยชนตีแตก พ.ศ.1019

2.2.2.2. พ.ศ.1996 สมัยกลางจึงสิ้นสุดลง

2.2.2.3. เมื่อชนชาติเติร์ก ที่นับถือศาสนาอิสลามเข้าโจมตีกรุงคอนสแตนติโนเปิล

2.2.3. ประวัติศาสตร์สมัยใหม่

2.2.3.1. กรุงคอนสแตนติโนเปิลถูกตีแตก พ.ศ.1996

2.2.3.2. จนกระทั้งสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 พ.ศ.2488

3. การแบ่งช่วงเวลาประวัติศาสตร์

3.1. ยุคสมัยหรือตามเวลาที่เริ่มมีตัวอักษร

3.1.1. สมัยก่อนประวัติศาสตร์

3.1.1.1. ยุคที่ยังไม่มีการบันทึกเรื่องราวเป็นลายลักษณ์อักษร

3.1.2. สมัยประวัติศาสตร์

3.1.2.1. ยุคที่มนุษย์เริ่มมีการใช้ตัวอักษรบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ต่าง ๆ

3.1.2.1.1. หลักศิลาจารึก

3.2. ยุคสมัยตามอาณาจักร

3.2.1. อาณาจักร ทวารวดี(นครปฐม)

3.2.2. อาณาจักรละโว้(ลพบุรี)

3.2.3. อาณาจักรตามพรลิงค์(นครศรีธรรมราช)

3.2.4. อาณาจักรศรีวิชัย(สุราษฎร์ธานี)

3.2.5. อาณาจักรหริภุญชัย(ลำพูน

3.3. ยุคสมัยตามราชธานี

3.3.1. สมัยสุโขทัย

3.3.2. สมัยอยุธยา

3.3.3. สมัยธนบุรี

3.3.4. สมัยรัตนโกสินทร์

4. ประเทศไทย

4.1. มีพรมแดนทางทิศตะวันออกติดลาวและกัมพูชา

4.2. ทิศใต้ติดอ่าวไทยและมาเลเซีย

4.3. ทิศตะวันตกติดทะเลอันดามันและพม่า

4.4. ทิศเหนือติดพม่าและลาวโดยมีแม่น้ำโขงกั้นเป็นบางช่วง

5. ประวัติศาสตร์

5.1. โดยมีความสืบเนื่องและคาบเกี่ยวระหว่างอาณาจักรโบราณหลายแห่ง

5.1.1. อาณาจักรทวารวดี

5.1.2. ศรีวิชัย

5.1.3. ละโว้

5.1.4. เขมร

5.2. ภายหลังสิ้นสุดอำนาจและมีการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์

5.2.1. เมื่อ พ.ศ. 2325 อาณาจักรสยามเริ่มมีความเป็นปึกแผ่น มีการผนวกดินแดนบางส่วนของอาณาจักรล้านช้าง

5.2.2. ในรัชกาลที่ 5 ได้ผนวกดินแดนของเมืองเชียงใหม่ หรืออาณาจักรล้านนาส่วนล่าง (ส่วนบนอยู่บริเวณเชียงตุง) เป็นการรวบรวมดินแดนครั้งใหญ่ครั้งสุดท้าย