สมเด็จพระเทพศิรินทร์ทราบรมราชินี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สมเด็จพระเทพศิรินทร์ทราบรมราชินี by Mind Map: สมเด็จพระเทพศิรินทร์ทราบรมราชินี

1. พระบิดา, พระมารดา

1.1. สมเด็จพระบรมราชมาตามหัยกาเธอ พระองค์เจ้าศิริวงศ์ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์, หม่อมน้อย ศิริวงศ์ ณ อยุธยา

2. พระอิสริยยศ

2.1. 1. หม่อมเจ้ารำเพย 2. พระนางเธอ พระองค์เจ้ารำเพยภมราภิรมย์ 3. กรมสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย์ 4.สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี

3. พระราชบุตร

3.1. สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี มีพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้งหมด 4 พระองค์ คือ

3.1.1. เจ้าฟ้าชายจุฬาลงกรณ์ (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)

3.1.1.1. พระบรมราชสมภพ / ประสูติ

3.1.1.1.1. 20 กันยายน พ.ศ. 2396

3.1.2. เจ้าฟ้าหญิงจันทรมณฑล โสภณภควดี (กรมหลวงวิสุทธิกระษัตริย์)

3.1.2.1. พระบรมราชสมภพ / ประสูติ

3.1.2.1.1. 24 เมษายน พ.ศ. 2398

3.1.3. เจ้าฟ้าชายจาตุรนต์รัศมี (กรมพระจักรพรรดิพงศ์)

3.1.3.1. พระบรมราชสมภพ / ประสูติ

3.1.3.1.1. 13 มกราคม พ.ศ. 2399

3.1.4. เจ้าฟ้าชายภาณุรังษีสว่างวงศ์ (กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช)

3.1.4.1. พระบรมราชสมภพ / ประสูติ

3.1.4.1.1. 11 มกราคม พ.ศ. 2402

4. สวรรคต

4.1. 9 กันยายน พ.ศ. 2404 (27 พรรษา)

5. พระราชสมภพ

5.1. สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2377

6. พระราชานุสาวรีย์

6.1. พระราชานุสาวรีย์ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้มีแนวคิดว่าน่าจะมีรูปเคารพของพระองค์ไว้บูชานั้น ตั้งแต่ พ.ศ. 2538 และได้สำเร็จเป็นผลใน ปี พ.ศ. 2541 โดยอัญเชิญประดิษฐาน ณ บริเวณมุขด้านหน้า อาคารเทิดพระเกียรติ เพื่อเป็นเครื่องแสดงถึงความจงรักภักดี และความกตัญญู กตเวที ที่ชาวเทพศิรินทร์ทุกคนมีต่อสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี และยังเป็นสิ่งที่แสดงถึงเกียรติยศอันสูงสุดของชาวเทพศิรินทร์ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นในการนำพระนามของพระองค์มาเป็นชื่อของสถานศึกษา โดยเมื่อวันที่ 9 กันยายน ของทุกๆปี อันเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ ได้เวียนมาบรรจบครบ ทางโรงเรียนเทพศิรินทร์ อันประกอบด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนเก่า นักเรียนปัจจุบัน และบุคลากรของโรงเรียน ได้จัดพิธีวางพวกมาลา และถวายราชสักการะ ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ โดยเรียกวันนี้ว่า "วันแม่รำเพย"

7. พระราชสวามี

7.1. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว