ADVERTISING CAMPAIGN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ADVERTISING CAMPAIGN by Mind Map: ADVERTISING CAMPAIGN

1. RESEARCH ANALYSING หาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์

1.1. CONSUMER RESEARCH

1.1.1. ข้อมูล ส่งผลต่อผู่บริโภค ตัดสินใจซื้อ

1.1.1.1. Motivate

1.1.1.1.1. แรงผลักดัน / needs เบื้องหลัง

1.1.1.2. Perception

1.1.1.2.1. มุมมองต่อสินค้า-โฆษณา

1.1.1.3. Feeling

1.1.1.3.1. ความรู้สึกต่อสินค้า-โฆษณา ทัศนคติ

1.1.1.4. People Who Influence

1.1.1.4.1. บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

1.2. PRODUCT RESEARCH

1.2.1. =special kind of consumer research

1.2.1.1. มุมมองสินค้าในสายตาผู้บริโภค

1.2.1.1.1. opinion

1.2.1.1.2. perception

1.2.2. เพื่อหา PRODUCT STRONG POINT

1.2.2.1. จุดแข็งที่ทำให้ผู้บริโภคพอใจ

1.2.2.2. เน้นย้ำ ใน ad campaing

1.2.2.3. product strenght

1.2.2.3.1. เน้น

1.2.2.3.2. minimize product weakness

1.2.3. QUESTION

1.2.3.1. Product made of

1.2.3.1.1. ผู้บริโภคจะตระหนักถึงส่วนผสมไหม

1.2.3.2. Product quality

1.2.3.2.1. ผู้บริโภคอาจจะเทียบกับราคา

1.2.3.3. competitive advntage/disadvantage

1.2.3.3.1. ของเรามี Symbolic value ?

1.2.3.4. packaged

1.2.3.4.1. ญี่ปุ่นมักเน้น

1.2.3.5. designed

1.2.3.6. where sold

1.2.3.6.1. ดูที่งานวิจัย ว่าควรบอกที่จำหน่ายไหม

1.2.4. เพื่อทำ PRODUCT POSITIONING

1.2.4.1. ตำแหน่งครองใจผู้บริโภค

1.2.4.1.1. ทำได้ = แบรนด์อยู่นาน

1.2.4.2. How consumer perceive that brand

1.2.4.2.1. = what comes to mind when target think when compared to competitor = target นึ่งถึงอะไร เวลาเทียบเรากับคู่แข่ง

1.2.4.3. ต้องหา ATTRIBUTES

1.2.4.3.1. ต้องโดดเด่น

1.2.4.3.2. ต้องแตกต่าง

1.2.4.3.3. ตรงกับความต้องการของ target

1.2.4.4. RELEVANT TO THE CONSUER

1.2.4.4.1. เชื่อมโยงกับผู้บริโภคให้ได้

1.2.4.5. มักทำ PRODUCT POSITION MAP

1.2.4.5.1. หาจุด UNIQUE SELLING POINT

1.2.5. positioning strategies

1.2.5.1. AGAINST a competitor

1.2.5.1.1. ตั้ง position แตกต่างจากคู่แข่ง

1.2.5.2. AWAY from competitor

1.2.5.2.1. วาง position ตรงข้างกับคู่แข่ง

1.2.5.3. product ATTRIBUTES

1.2.5.3.1. เน้นข้อดี จุดเด่น product

1.2.5.4. product CATEGORIES

1.2.5.4.1. เล่นกับสินค้าประเภทอื่น

1.2.5.5. USAGE OCCATION

1.2.5.5.1. เน้น เวลาWHEN/HOW วิธี ใช้

1.2.5.6. USER

1.2.5.6.1. เน้นคาร์แรคเตอร์คนซื้อ

1.3. MARKET ANALYSIS

1.3.1. วิเคราะห์ตลาดที่ target จะเข้าถึง

1.3.1.1. ก็คือ วิเคราะห์ TARGET MARET

1.3.1.1.1. DEMOGRAPHIC

1.3.1.1.2. GEOGRAPHIC

1.3.1.1.3. PSYCHOGRAPHIC

1.3.1.1.4. BEHAVIOR

1.3.1.2. CONSUMER INSIGHT

1.3.1.2.1. ข้อมูลเชิงลึก ชอบทำอะไร เข้าสื่อไหน จะซื้ออะไร

1.4. COMPETITIVE SITUATION

1.4.1. ศึกษาคู่แข่ง ใน market share

1.4.1.1. ยอดขาย ปริมาณ&เงิน ทั้ง product class

1.4.1.1.1. ทั้งของเรา และ คู่แข่งด้วย

1.4.1.2. Retailer

1.4.1.2.1. ศึกษาร้านค้า จำนวน ลักษณะ

1.4.1.3. In-store position

1.4.1.3.1. ตำแหน่ง จำนวน การจัด

1.4.1.4. Pricing Strategy

1.4.1.4.1. การกำหนดราคา กลยุทธ์การขาย การตัดราคา

1.4.1.5. advertising spending

1.4.1.5.1. งบโฆษณา สื่อที่ใช้

2. establish OBJECTIVE

2.1. วัตถุประสงค์

2.1.1. ต้องมี

2.1.2. ต้องชัด

2.1.3. ต้องวัดได้

2.2. ขึ้นกับสิ่งที่ต้องการให้เกิด

2.2.1. INFORMATION

2.2.1.1. introduction

2.2.1.1.1. pioneer stage

2.2.1.2. สินค้าใหม่

2.2.1.3. วิธีใช้ใหม่ๆ

2.2.1.4. ราคาเปลี่ยน

2.2.1.5. บอกบริการที่มี

2.2.1.6. แก้ไขความเข้าใจ ความรู้สึกแย่

2.2.1.7. ลดความกลัว

2.2.1.8. สร้างภาพลักษณ์บริษัื

2.2.2. PERSUASION

2.2.2.1. growth

2.2.2.1.1. competitive stage

2.2.2.2. แรงกว่า info

2.2.2.3. กระตุ้นให้เปลี่ยนมาใช้

2.2.2.4. เปลี่ยนการรับรู้

2.2.2.5. โน้มน้าวให้ซื้อ

2.2.2.6. โน้มน้าวให้ตอบรับ

2.2.3. REMINDER

2.2.3.1. maturity

2.2.3.1.1. maturity stge

2.2.3.2. ใช้ช่วง off season

2.2.3.2.1. คนมักลืมกันไป

2.2.3.3. ย้ำว่าอาจจำเป็นในอนาคตอันใกล้

2.2.3.4. ย้ำว่าควรซื้อเมื่อไหร่

2.2.3.5. รักษา top of mind awareness

2.3. unawareness

2.3.1. AWARE

2.3.1.1. COMPREHENSION

2.3.1.1.1. CONVICTION

3. STRATEGY decision

3.1. กำหนด TARGET MARKET

3.1.1. concentration

3.1.1.1. มุ่ง พุ่ง จุดหนึ่ง particular segetn

3.1.1.1.1. ทำ marketing /ads ไปที่กลุ่มนี้

3.1.1.2. เช่น เนเจอร์กิฟท์ ผู่หญิงทำงาน ตั้งราคาไม่แพง

3.1.2. differentiation

3.1.2.1. แบรนด์มี สอง ตลาดขึ้นไป

3.1.2.1.1. ทำ marketing /ads แยกไปแต่ละกลุ่ม

3.1.2.1.2. ตั้งคนละชื่อ targetแต่ละกลุ่มชัด

3.1.2.2. เช่น ลิโพ M100 ฉลาม , กระทิงแดง redbull , Fizzo cola กับ Fizzo slim

3.1.3. undifferentiation

3.1.3.1. SINGLE MARKET

3.1.3.2. มุ่ง MASS มุ่งส่วนรวม

3.1.3.3. product แมซ เช่น โค้ก น้ำปลา กะปิ

3.1.3.4. + ประหยัดค่าใช้จ่าย

3.1.3.4.1. แต่ไม่นิยมเพราะผู้บริโภคมีความต่าง

3.1.4. การกำหนด

3.1.4.1. แบ่ง

3.1.4.1.1. demographic

3.1.4.1.2. psychographic

3.1.4.1.3. lifestyle

3.2. BUDGET

3.2.1. percentage of sale

3.2.1.1. เป็นที่นิยม

3.2.1.2. คิดจาก % ยอดขายปีก่อน

3.2.1.2.1. ข้อดี งบขึ้กับเงินที่มี

3.2.1.2.2. ข้อเสีย ไม่สมเหตุผล

3.2.1.2.3. มักปรับใช้เป็น %ยอดขายที่ผ่านมา กับ %ยอดขายที่หวัง

3.2.2. unit of sales

3.2.2.1. มักใช้ สินค้าใกญ่ คงทน

3.2.2.1.1. บ้าน

3.2.2.1.2. รถ

3.2.2.1.3. ตู้เย็น

3.2.2.2. คิดงบ ต่อชิ้นที่ขายได้(past)/คาดว่าจะขายได้ (future)

3.2.2.3. non-durable

3.2.2.3.1. คิดเป็นงบต่อหีบ กล่อง ลัง

3.2.2.4. ข้อดี มีปย COOPERATIVE ADVERTISING

3.2.2.4.1. การร่วมมือกันทำโฆษณา ลงงบ

3.2.2.4.2. durable good มักทำ เช่น รถยนต์

3.2.3. competitive parity

3.2.3.1. ใช้งบคู่แข่งพิจารณา แนวทางตัดสินใจ

3.2.3.2. ใช้เป็นแนวทางไม่ใช่ตั้งตาม

3.2.3.2.1. เพราะ วัตถุประสงค์เรากับคู่แข่งต่าง

3.2.3.2.2. ขีดความสามารถต่าง

3.2.4. all you can afford

3.2.4.1. เงินที่เหลือจากค่าใช้จ่ายจำเป็น

3.2.4.2. สินค้าบริโภคทั่วไป

3.2.5. objective method

3.2.5.1. พิจารณางบตามเป้ากำไรที่ต้องการ ( วัตถุประสงค์เชิงปริมาณ)

3.2.5.1.1. มาจากการประเมินสถานการณ์การตลาด

3.2.5.1.2. ใช้งบเท่าไหร่ ถึงได้ตามเป้าวัตถุประสงค์

3.2.6. payout planning

3.2.6.1. ทันสมัย และ ซับซ้อน

3.2.6.2. งบโฆษณาเป็นการบงทุนล่วงหน้าเพื่อให้ได้กำไร

3.2.6.2.1. คล้าย percentage แต่ใช้ad budget นำหน้า

3.2.6.3. เหมาะกับสินค้าใหม่

3.3. develop MESSAGE

3.3.1. เป็น guideline message strategy

3.3.1.1. What

3.3.1.2. How

3.3.1.3. To whom

3.3.2. เดินตาม marketing plan

3.3.2.1. ตาม media

3.3.2.2. ตาม budget

3.3.3. Copy writing

3.3.3.1. Copy thinking

3.3.3.1.1. หาข้อมูล

3.3.3.1.2. ทำ Unique selling proposition

3.3.3.1.3. ดู ADOPTION PROCESSS

3.3.3.1.4. ทำ copy platform

3.3.3.2. Copy format

3.3.3.2.1. จัด Format ของ message

3.3.3.3. Copy structure

3.3.3.4. Copy style

3.4. plan MEDIA