Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Rola telewizji w kształtowaniu wzorców osobowych u młodzieży licealnej. by Mind Map: Rola telewizji w kształtowaniu wzorców osobowych u młodzieży licealnej.
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Rola telewizji w kształtowaniu wzorców osobowych u młodzieży licealnej.

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

Środki masowego przekazu w życiu młodego pokolenia

Czynniki warunkujące wpływ telewizji na dzieci i młodzież

Pozytywny wpływ telewizji na młodego widza

Negatywny wpływ telewizji na młodzież licealną.

Reklama

Wzorce osobowe teorii wychowania, a współczesne massmedia

Cele wychowania, wzorce wychowania, ideał wychowania

Metodologia badań własnych

Przedmiot i cel badania

Problemy badawcze

Metody i narzędzia zastosowane w badaniach.

Przebieg badań i ogólna charakterystyka badanych.

Rola telewizji w procesie wychowania i kształtowania osobowości

Wzorce osobowe kreowane przez telewizję

Oddziaływania wychowawcze zapobiegające negatywnym skutkom wpływu telewizji

Telewizja jako środowisko wychowawcze młodego człowieka

Przedstawienie materiału badawczego

Analiza przeprowadzonej ankiety

Wzorce i autorytety współczesnej młodzieży- refleksje i wnioski z badań.