Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Rola telewizji w kształtowaniu wzorców osobowych u młodzieży licealnej. by Mind Map: Rola telewizji w kształtowaniu wzorców osobowych u młodzieży licealnej.
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Rola telewizji w kształtowaniu wzorców osobowych u młodzieży licealnej.

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

Środki masowego przekazu w życiu młodego pokolenia

Czynniki warunkujące wpływ telewizji na dzieci i młodzież

Pozytywny wpływ telewizji na młodego widza

Negatywny wpływ telewizji na młodzież licealną.

Reklama

Wzorce osobowe teorii wychowania, a współczesne massmedia

Cele wychowania, wzorce wychowania, ideał wychowania

Metodologia badań własnych

Przedmiot i cel badania

Problemy badawcze

Metody i narzędzia zastosowane w badaniach.

Przebieg badań i ogólna charakterystyka badanych.

Rola telewizji w procesie wychowania i kształtowania osobowości

Wzorce osobowe kreowane przez telewizję

Oddziaływania wychowawcze zapobiegające negatywnym skutkom wpływu telewizji

Telewizja jako środowisko wychowawcze młodego człowieka

Przedstawienie materiału badawczego

Analiza przeprowadzonej ankiety

Wzorce i autorytety współczesnej młodzieży- refleksje i wnioski z badań.