Rola telewizji w kształtowaniu wzorców osobowych u młodzieży licealnej.

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rola telewizji w kształtowaniu wzorców osobowych u młodzieży licealnej. by Mind Map: Rola telewizji w kształtowaniu wzorców osobowych u młodzieży licealnej.

1. Wzorce osobowe teorii wychowania, a współczesne massmedia

1.1. Cele wychowania, wzorce wychowania, ideał wychowania

2. Rola telewizji w procesie wychowania i kształtowania osobowości

2.1. Wzorce osobowe kreowane przez telewizję

2.2. Oddziaływania wychowawcze zapobiegające negatywnym skutkom wpływu telewizji

2.3. Telewizja jako środowisko wychowawcze młodego człowieka

3. Środki masowego przekazu w życiu młodego pokolenia

3.1. Czynniki warunkujące wpływ telewizji na dzieci i młodzież

3.2. Pozytywny wpływ telewizji na młodego widza

3.3. Negatywny wpływ telewizji na młodzież licealną.

3.4. Reklama

4. Metodologia badań własnych

4.1. Przedmiot i cel badania

4.2. Problemy badawcze

4.3. Metody i narzędzia zastosowane w badaniach.

4.4. Przebieg badań i ogólna charakterystyka badanych.

5. Przedstawienie materiału badawczego

5.1. Analiza przeprowadzonej ankiety

5.2. Wzorce i autorytety współczesnej młodzieży- refleksje i wnioski z badań.