Wykorzystnie komputera do nauki chemii i biologii.

Artur

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Wykorzystnie komputera do nauki chemii i biologii. by Mind Map: Wykorzystnie komputera do nauki chemii i biologii.

1. Cele i treści kształcenia z zakresu chemii i biologii w gimnazjum.

2. Komputer jako srodek wspomagający nauczania chemii i biologi

3. środki dydaktyczne w procesie kształcenia

4. metodologiczne podstawy badań własnych

5. Model wykorzystania komputera w nauczaniu chemii i biologii