การจัดซื้อจัดจ้าง

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การจัดซื้อจัดจ้าง by Mind Map: การจัดซื้อจัดจ้าง

1. 1. ประกาศเชิญชวนทั่วไป

1.1. ทำประกอบเอกสารเชิญชวนใน Internet 5 ก.ค.

1.2. อาจจัดรับฟังความคิดเห็น Tor ก่อนก็ได้

1.3. ให้ใช้วิธี

1.4. ไม่มีผู้เสนอ

1.5. เสนอ/ไม่เลือก

2. นิยาม

2.1. ซื้อ

2.2. จ้าง

2.3. เช่า

2.4. แลกเปลี่ยน

2.5. ดำเนินการอื่น

3. พัสดุ

3.1. สินค้า

3.2. งานบริการ

3.2.1. จ้างบริการ

3.2.2. จ้างเหมาบริการ

3.2.3. จ้างทำของ

3.2.4. รับขน

3.3. งาน (ต้องมีรูปแบบราชการ)

3.3.1. ก่อสร้างอาคาร

3.3.2. สาธารณูปโภค

3.3.3. สิ่งปลูกสร้าง

3.3.4. ซ่อมแซม

3.3.5. ต่อเติม ปรับปรุง

3.3.6. รื้อถอน

3.4. จ้างที่ปรึกษา

3.5. จ้างออกแบบ

4. บริหารพัสดุ

4.1. เก็บ

4.2. บันทึก

4.3. เบิกจ่าย

4.4. ยืม

4.5. ตรวจสอบ

4.6. บำรุงรักษา

4.7. จำหน่าย

5. 2. คัดเลือก

5.1. พัสดุที่ต้องการ

5.1.1. ทักษะสูง

5.1.2. ชำนาญเป็นพิเศษ

5.1.3. โดยผู้มีฝีมือเฉพาะ

5.1.4. มีผู้ประกอบการจำกัด

5.1.5. มีข้อจำกัดทางการเงิน/จำเป็นที่วาระฯที่ซื้อ

5.1.6. จำเป็นเร่งด่วน/เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดหมาย

5.1.7. จำเป็นต้องซื้อจากต่างประเทศโดยตรง

5.1.8. ราชการลับ/ความมั่นคง

5.2. 1. ไม่ได้ผล

5.3. มีหนังสือเชิญชวน 5 ก.ค.

6. 3. เฉพาะเจาะจง

6.1. 2 วิธี - ไม่ได้รับเลือก

6.2. วาง กำหนดในกฎกระทรวง

6.3. มีผู้มี Spec ตรงเพียง 1 ราย

6.4. มี Agent ในประเทศ 1 ราย

6.5. จำเป็นฉุกเฉิน/เกิดภัยธรรมชาติ

6.6. ซื้อเพิ่ม/ต่อเนื่องสมบูรณ์

6.7. ขายทอดตลาอดโดยหน่วยงานรัฐ

6.8. ที่ดินหรือสื่งปลูกสร้าง เฉพาะหน่วย

6.9. กรณีอื่นตามกฎกระทรวง (พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม สนับสนุน) หากมี..ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงเลย

7. ผู้รับผิดชอบจัดซื้อจัดจ้าง

7.1. คนเดียว

7.2. กรรมการ (5 ก.ค.?)

8. กรรมการราคากลาง

9. คปท.

10. ผู้อนุมัติ ? สกค.?