เทคโนโลยีสะอาดมาใช้ในโรงเรียน

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
เทคโนโลยีสะอาดมาใช้ในโรงเรียน by Mind Map: เทคโนโลยีสะอาดมาใช้ในโรงเรียน

1. ขั้นที่ 1 การสำรวจ

1.1. ปัญหาของการใช้ห้องน้ำ

1.1.1. ห้องน้ำไม่สะอาด

1.1.2. เครื่องใช้ในห้องไม่มีคุณภาพ

2. ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์

2.1. ห้องน้ำไม่สะอาด

2.1.1. แม่บ้านทำความสะดากไม่ทั่วถึง

2.1.2. นักเรียนใช้ห้องน้ำอย่างไม่มีจิตสำนึก

2.2. เครื่องใช้ในห้องไม่มีคุณภาพ

2.2.1. ไม่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นเวลานาน

2.2.2. ผู้ใช้ไม่ดูแลรักษากันอย่างดีพอ

3. ขั้นที่ 3 การสร้างทางเลือก

3.1. การแก้ปัญหาห้องน้ำไม่สะอาด

3.1.1. วิธีที่ 1 ทุกคนควรช่วยกันดูแลรักษา

3.1.2. วิธีที่ 2 ดูแลความสะอาดให้ทั่วถึง

3.2. การแก้ปัญหาเครื่องใช้ในห้องน้ำที่ไม่มีคุณภาพ

3.2.1. วิธีที่ 1 ควรเปลี่ยนใหม่ถ้ามันเก่าหรือมีการชำรุด

3.2.2. วิธีที่ 2 ดูแลรักษาและใช้อย่างระมัดระวัง

4. ขั้นที่ 4 การประเมินทางเลือก

4.1. ผลการแก้ปัญหาห้องน้ำไม่สะอาด

4.1.1. นักเรียนมีการดูแลรักษาห้องน้ำดีขึ้น

4.2. การแก้ปัญหาเครื่องใช้ในห้องน้ำที่ไม่มีคุณภาพ

4.2.1. นักเรียนดูแลรักษาเครื่องใช้ในห้องน้ำขึ้น ทำให้สิ่งของนั้นไม่เสื่อมสภาพง่ายและใช้ได้นาน