เทคโลโนยีสะอาดในโรงเรียนสุรนารีวิทยา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
เทคโลโนยีสะอาดในโรงเรียนสุรนารีวิทยา by Mind Map: เทคโลโนยีสะอาดในโรงเรียนสุรนารีวิทยา

1. ขั้นที่ 3 : การสร้างทางเลือก

1.1. ทำกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนรู้จักประหยัดไฟฟ้าและเข้าใจถึงข้อเสียของการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง

2. ขั้นที่ 4 : การประเมินทางเลือก

2.1. หลังจากที่ได้จัดทำกิจกรรมรณรงค์การประหยัดไฟฟ้าและปลูกจิตสำนึกให้แก่นักเรียนเรื่องการประหยัดไฟฟ้าและการใช้พลังงานให้คุ้มค่า พบว่าการเปิดไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศทิ้งไว้โดยปราศจากผู้ใช้งานมีปริมาณลดลง ซึ่งผลของการทำกิจกรรมนี้ทำให้ค่าไฟของโรงเรียนลดลงเมื่อเทียบกับค่าไฟก่อนทำกิจกรรม

3. ขั้นที่ 1 : การสำรวจ

3.1. ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศถูกเปิดทิ้งไว้ในห้องเรียนโดยปราศจากผู้ใช้งานเป็นปริมาณมากจึงทำให้เกิดการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า

4. ขั้นที่ 2 : การวิเคราะห์

4.1. การเปิดไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศทิ้งไว้โดยปราศจากผู้ใช้งาน สาเหตุมาจากการลืมปิดใช้งานหรือเกิดจากการไร้ความรับผิดชอบของตัวตัวบุคคล จึงทำให้เกิดการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก