เทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน สรน เรื่องขยะ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
เทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน สรน เรื่องขยะ by Mind Map: เทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน สรน เรื่องขยะ

1. 2 ใช้หลักการ รีไซเคิล

1.1. ลดปริมาณขยะมูลฝอย และลดการใช้พลังงาน ลดมลพิษที่เกิดกับสิ่งแวดล้อม

2. 3 วิธีการปฏิบัติ

2.1. คัดแยกขยะรีไซเคิลประเภทขวดพลาสติก และกระดาษภายในโรงเรียน เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปรีไซเคิล

2.2. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2.2.1. ขวดพลาสติก ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์รีไซเคิล

2.2.2. กระดาษที่ใช้ภายในโรงเรียนควรเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากเขียว

3. 1 ขยะประเภทขวดพลาสติก และ กระดาษ

3.1. จากการสำรวจภายในโรงเรียนพบว่า บริเวณข้างถังขยะไม่มีถังสำหรับใส่ขวดพลาสติกหรือพบเป็นจำนวนน้อย

3.2. ไม่มีการคัดแยกกระดาษ

4. 4 ผลที่เกิดขึ้น

4.1. นักเรียนได้รับการปลูกฝังให้รู้จักแยกขยะ ซึ่งส่งผลไปถึงสังคมและเศรษฐกิจ คือ

4.1.1. ประชากรมีสุขภาพที่ดีขึ้นจากการลดมลพิษ

4.1.2. มีคุณธรรม จริยธรรม

4.1.3. ช่วยลดพลังงานและต้นทุนในการผลิต