เทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียนสุรนารีวิทยา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
เทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียนสุรนารีวิทยา by Mind Map: เทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียนสุรนารีวิทยา

1. ขันตอนที่ 3 การสร้างทางเลือก

1.1. แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ 1 กิจกรรมประหยัดไฟฟ้า ทำป้ายรณรงค์ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนรู้จักปิดพัดลมก่อนออกจากห้องเรียนทุกครั้ง

1.2. แนวทางการแก้ไขปัญหาที่2 กิจกรรมจัดการและใช้ประโยชน์จากขยะและแยกประเภทขยะประเภทต่าง ได้แก่ ถังสีน้ำเงิน สำหรับใส่ขยะทั่วไป เช่น พลาสติกห่อลูกอม ถังสีแดง สำหรับใส่ขยะอันตราย เช่น ถ่านไฟฉาย ถังสีเหลือง สำหรับใส่ขยะรีไซเคิล เช่น กระดาษ ถังสีเขียว สำหรับใส่ขยะประเภทย่อยสลาย เช่น เศษอาหาร

1.3. แนวทางการแก้ไขปัญหาที่3 กิจกรรมการทำความสะอาดห้องน้ำ จัดให้นักเรียนมีการทำความสะอาดห้องน้ำ และทำความสะอาดทุกครั้งที่เข้าห้องน้ำ

2. ขั้นตอนที่ 4 ผลที่คาดหวัง

2.1. ผลการแก้ไขปัญหาที่1 นักเรียนได้จัดทำป้ายรณรงค์การปิดพัดลมก่อนออกจากห้องเรียน ทำให้การลืมปิดพัดในห้องเรียนก่อนออกจากห้องลดลง ซึ่งผลทำให้ค่าไฟของโรงเรียนลดลง

2.2. ผลการแก้ไขปัญหาที่2 นักเรียนมีการแยกขยะแต่ละประเภทสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ นำไปขาย และทำให้ขยะในโรงเรียนมีปริมาณลดลง

2.3. ผลการแก้ไขปัญหาที่3 นักเรียนได้ทำกิจกรรมทำความสะอาดห้องน้ำแล้ว ทำให้ห้องน้ำไม่มีกลิ่นเหม็นแล้วสะอาดขึ้น

3. ขั้นตอนที่ 1 การสำรวจ

3.1. ปัญหาที่1 เปิดพัดลมทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ใช้งาน

3.2. ปัญหาที่2 มีขยะเป็นจำนวนมาก

3.3. ปัญหาที่3 ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น

4. ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์

4.1. ปัญหาที่1 เปิดพัดลมทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ใช้งาน มีสาเหตุเกิดจากการลืมปิดพัดลมหลังเลิกใช้งาน จึงทำให้เกิดการสิ้นเปลือง

4.2. ปัญหาที่2 ปริมาณขยะมีจำนวนมาก มีสาเหตุเกิดจากไม่มีการแยกขยะแต่ละประเภท จึงทำให้มีขยะทิ้งปะปนกันอยู่

4.3. ปัญหาที่3 ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น มีสาเหตุมาจากการเข้าห้องน้ำของนักเรียนไม่ช่วยกันทำความสะอาด จึงทำให้เกิดกลิ่นเหม็น