การนำเทคโนโลยีสะอาดมาใช้ในโรงเรียน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การนำเทคโนโลยีสะอาดมาใช้ในโรงเรียน by Mind Map: การนำเทคโนโลยีสะอาดมาใช้ในโรงเรียน

1. ขั้นที่ 1การสำรวจ

1.1. ห้องน้ำนักเรียนไม่สะอาด

1.2. ปริมาณขยะในโรงเรียนมีเยอะ

2. ขั้นที่2 การวิเคราะห์

2.1. ปัญหาที่1

2.1.1. ห้องน้ำนักเรียนส่วนใหญ่มีขยะ และไม่นำกระดาษห่อผ้าอนามัยก่อนทิ้ง

2.2. ปัญหาที่ 2

2.2.1. ขยะมีจำนวนมาก สาเหตุมาจากไม่ทิ้งขยะลงถังและไม่แยกขยะ

3. ขั้นที่3การสร้างทางเลือก

3.1. แนวทางการแก้ปัญหาที่1

3.1.1. มีถังขยะอยู่ในห้องน้ำ และกล่องกระดาษห่ออนามัย

3.2. แนวทางการแก้ปัญหาที่2

3.2.1. จัดถังขยะแยกเป็นประเภทต่าง

3.2.1.1. ถังขยะสีเขียว สำหรับใส่ขยะประเภทย่อยสลาย

3.2.1.2. ถังขยะสีเหลือง สำหรับขยะรีไซเคิล

3.2.1.3. ถังขยะสีน้ำเงิน สำหรับใส่ขยะทั่วไป

3.2.1.4. ถังขยะสีแดง สำหรับขยะที่อันตราย

4. ขั้นที่4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

4.1. นำกระดาษห่อผ้าอนามัยก่อนทิ้งลงถังขยะ

4.2. นักเรียนนำขยะทิ้งลงถัง

4.3. ผลการแก้ปัญหาที่1

4.4. ผลการแก้ปัญหาที่2

4.5. ยังสามารถนำขยะไปใช้ประโยชน์ได้

4.6. นักเรียนได้มีการแยกขยะตามประเภทของถังขยะ