ระบบจำนวนเต็ม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ระบบจำนวนเต็ม by Mind Map: ระบบจำนวนเต็ม

1. การบวก

1.1. หาผลในวงเล็บใหญ่ก่อน

1.1.1. [(-9)+(-5)]+(-12)=(-14)+(-12)

2. การลบ

2.1. จำนวนตรงกันข้าม

2.1.1. จำนวนตรงกันข้ามของ-2 คือ 2

2.1.2. จำนวนตรงกันข้ามของ 0 คือ 0

2.1.3. ตัวตั้ง-ตัวลบ=ตัวตั้ง-จำนวนตรงข้ามตัวลบ

2.1.4. a-(-b)=a+b

3. การคูณ

3.1. ลบxลบ = บวก

3.1.1. (-5)x(-3)=15

3.2. บวกxลบ=ลบ

3.2.1. (-4)x3=-12

4. การหาร

4.1. ลบ/ลบ=บวก

4.2. ลบ/บวก=ลบ

5. เส้นจำนวน

5.1. จำนวนเต็มที่อยู่ทางขวามีค่ามากกว่าทางซ้าย

5.2. ปลายเส้นจำนวนเป็นลูกศรคือมีจำนวนอื่นๆอีก

6. จำนวนเต็ม

6.1. เต็มบวก

6.1.1. 1,2,...

6.2. เต็ม 0

6.2.1. ศูนย์ไม่ใช่จำนวนนับ

6.2.2. น้ำแข็งมีค่าศูนย์องศา C

6.3. เต็ม ลบ

6.3.1. -1,-2,-...

6.4. ด้านขวาของเส้นจำนวน มีค่ามากกว่าด้านซ้าย

6.5. การเปลี่ยนหมู่

6.5.1. (a+b)+c=a+(b+c)

6.5.2. (axb)xc=ax(bxc)

6.6. การสลับที่่

6.6.1. a+b=b+a

6.7. คุณสมบัติการแจกแจง

6.7.1. ax(b+c)=(axb)+(axc)

7. ค่าสัมบูรณ์

7.1. ระยะที่จำนวนเต็มอยู่ห่างจาก 0

7.2. ค่าสัมบูรณ์ของ -2 คือ 2

8. สมบัติของ 1

8.1. 5x1=5

8.2. 5/1=5

9. สมบัติของ 0

9.1. 5+0=5

9.2. 5x0=0

9.3. 0/5=0