ตัวประกอบของจำนวนนับ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ตัวประกอบของจำนวนนับ by Mind Map: ตัวประกอบของจำนวนนับ

1. ตัวประกอบเฉพาะ

2. การแยกตัวประกอบ

2.1. ใช้แผนภาพ

2.2. โดยวิธีการคูณ

2.3. ตั้งหาร

3. ตัวประกอบ

3.1. การหารลงตัว

4. จำนวนเฉพาะ

4.1. จำนวนที่มีตัวประกอบเพียง 2 ตัว