การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานกลุ่มข่าวยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนวาระทางสังคม สำนักข่าว ไทยพีบีเอส

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานกลุ่มข่าวยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนวาระทางสังคม สำนักข่าว ไทยพีบีเอส by Mind Map: การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานกลุ่มข่าวยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนวาระทางสังคม สำนักข่าว ไทยพีบีเอส

1. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.1. แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานในกลุ่มข่าว

1.2. ข้อเสนอแนะในระดับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานไทยพีบีเอส

2. แนวคิด ทฤษฎี

2.1. แนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.2. ทฤษฎีการมีส่วนร่วม

3. ขอบเขตการดำเนินโครงการ

3.1. ด้านเนื้อหา

3.1.1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.2. ด้านพื้นที่

3.2.1. กลุ่มข่าวยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนวาระทางสังคม สำนักข่าว ไทยพีบีเอส

3.3. กลุ่มเป้าหมาย

3.3.1. พนักงานในกลุ่มข่าวยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนวาระทางสังคม

4. วิธีการ

4.1. การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม

4.1.1. Materials

4.1.2. Personnel

4.1.3. Services

4.1.4. Duration

4.2. สัมภาษณ์เชิงลึก

4.3. กระบวนการสานเสวนา

5. ที่มาและความสำคัญ

5.1. การเติบโตของทีวีดิจิทัลและสื่อออนไลน์

5.2. ไทยพีบีเอสปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

5.3. ปรับยุทธศาสตร์การทำงานโดยการบูรณาการ