QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CĂN BẢN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CĂN BẢN by Mind Map: QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CĂN BẢN

1. CHƯƠNG 4: TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

1.1. Hình thức tổ chức

1.2. Khái niệm, vai trò

1.3. Chức năng Nhiệm vụ

1.4. Lựa chọn bộ máy QTNL

1.5. Bộ phận chuyên trách hoạt động QTNL

2. CHƯƠNG 5: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG QTNL

2.1. Khái niệm, vai trò

2.2. Nội dung tổ chức

2.2.1. Tuyển dụng NL

2.2.2. Bố trí, sử dụng NL

2.2.3. Đào tạo, phát triển NL

2.2.4. Đánh giá thực hiện

2.2.5. Đãi ngộ NL

3. CHƯƠNG 6: TẠO ĐỘNG LỰC VIỆC LÀM

3.1. Khái niệm, vai trò

3.2. Các học thuyết

3.3. QUy trình tạo động lực

3.3.1. Xác định nhu cầu NLD

3.3.2. Phân loại nhu cầu NLD

3.3.3. Thiết kế chương trình

3.3.4. Triển khai chương trình

3.3.5. Đánh giá

4. CHƯƠNG 7: KIỂM SOÁT QTNL

4.1. Khái niệm và nguyên tắc

4.2. Quy trình

4.2.1. Xác định tiêu chuẩn

4.2.2. Đo lường kết quả

4.2.3. Tiến hành điều chỉnh

5. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

5.1. Nhân lực trong tổ chức doanh nghiệp

5.2. Khái niệm, vai trò, vị trí QTNL

5.3. Nội dung cơ bản của QTNL

5.3.1. Theo tiếp cận quá trình

5.3.2. Theo tiếp cận tác nghiêp

5.4. Các học thuyết quản trị nhân lực

6. CHƯƠNG 2: HOẠCH ĐỊNH NHÂN LỰC

6.1. Khái niệm vai trò của hoạt động nhân lực.

6.2. Nguyên tắc yêu cầu căn cứ hoạt động nhân lực

6.3. Nội dung hoạt động nhân lực.

6.3.1. Chiến lược nhân lực

6.3.2. Chiến thuật nhân lực

6.3.3. Tác nghiệp nhân lực

7. CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

7.1. Công việc và chức danh

7.2. Khái niệm và vai trò

7.2.1. MQH giữa phân tích CV và thiết kế CV

7.3. Sản phẩm

7.3.1. Bản mô tả

7.3.2. Bản tiêu chuẩn

7.4. Quy trình phân tích công việc