บทที่2 สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
บทที่2 สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล by Mind Map: บทที่2 สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล

1. สถาปัตยกรรม 3 ระดับ(The Three-Schema Architecture)

1.1. ระดับภายใน (Internal Level) -การจัดพื้นที่เก็บข้อมูล -การจัดเก็บรายละเอียดของเรคอร์ด

1.2. ระดับแนวคิด (Conceptual Level) -กฎเกณฑ์หรือข้อบังคับในข้อมูล -รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับคำอธิบายข้อมูล

1.3. ระดับภายนอก (External Level)

2. สคีมา การแปลงรูป และอินสแตนซ์ (Schema,Mapping and Instances)

2.1. โครงร่างฐานข้อมูล (Database Schema)

2.2. โครงร่างภายนอก (External Schema)

2.3. โครงร่างแนวคิด (Conceptual Schema)

2.4. โครงร่างภายใน (Internal Schema)

3. ความเป็นอิสระของข้อมูล(Data Independence)

3.1. 1.ความเป็นอิสระของข้อมูลเชิงตรรกะ

3.2. 2.ความเป็นอิสระของข้อมูลเชิงกายภาพ

4. ส่วนประกอบของระบบฐานข้อมูล(Component of a DBMS)

4.1. โมดูลส่วนประกอบของ DBMS -DDL Compiler ทำหน้าที่แปลคำสั่ง จากภาษานิยามข้อมูล -Query Compiler ทำหน้าที่จัดการ เกี่ยวกับการสอบถามข้อมูล(คิวรี)

4.2. โปรแกรมยูทิลิตี้สำหรับระบบฐานข้อมูล -โปรแกรมโหลดดิ้ง (Loading Utility) เป็นโปรแกรมสำหรับโหลดไฟล์เดิม -โปรแกรมสำรองข้อมูล (Backup Utility) เป็นโปรแกรมเพื่อสำรองข้อมูล -โปรแกรมโครงสร้างไฟล์ (File Reorganization) เป็นโปรแกรมที่นำมาเพื่อนเปลี่ยนโครงสร้างการเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล -โปรแกรมคอยตรวจสอบสมรรถนะการทำงาน Performance Monitoring)เป็นโปรแกรมตรวจสอบการใช้งานฐานข้อมูล