สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล by Mind Map: สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล

1. 5.ระบบจัดการฐานข้อมูล

1.1. รับและเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูล จะท าการรับและเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการ ประมวลผลต่อไป

1.2. กำหนดและเก็บโครงสร้างฐานข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูล จะสร้างพจนานุกรมข้อมูลขึ้นเมื่อมีการก าหนดโครงสร้างของ ฐานข้อมูลขึ้นมา เพื่อเก็บรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับฐานข้อมูล

1.3. 3.ดูแลรักษาข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูล จะดูแลรักษาข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ในระบบฐานข้อมูล

1.4. 4.ติดต่อกับตัวจัดการระบบแฟ้มข้อมูล โดยระบบจัดการฐานข้อมูล จะประสานกับตัวจัดการระบบแฟ้มข้อมูล

2. 4.ภาษาที่ใช้ในระบบจัดการฐานข้อมูล

2.1. ภาษาสาหรับนิยามข้อมูล (Data Definition Language : DDL) ได้แก่ ค าสั่งที่ใช้ก าหนดโครงสร้างที่ได้จากการออกแบบฐานข้อมูล ว่าประกอบด้วย แอท ตริบิวต์อะไรบ้าง เก็บข้อมูลชนิดใด

3. 6.ผู้บริหารฐานข้อมูล

3.1. ผู้บริหารฐานข้อมูล เป็นผู้ที่ท าหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของระบบฐานข้อมูลทั้งหมด เป็นผู้ที่ จะต้องตัดสินใจว่า จะรวมข้อมูลใดบ้างเข้าไว้ในระบบ จะจัดเก็บข้อมูลด้วยวิธีใด ใช้เทคนิคใดในการ เรียกใช้ข้อมูล ก าหนดระบบความปลอดภัยและความบูรณภาพของข้อมูล ก าหนดแผนการสร้างระบบ ข้อมูลส ารองและการกู้ ประสานงานให้ค าปรึกษาและความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้ ตลอดจนปรับปรุงเมื่อผู้ใช้มี ความต้องการที่เปลี่ยนไปจากเดิม

4. 1.ระดับของข้อมูล

4.1. ระดับภายนอกหรือวิว เป็นระดับของข้อมูลที่อยู่สูงที่สุด ประกอบด้วยภาพ ระดับแนวคิด เป็นระดับของข้อมูลที่อยู่ถัดลงมา เป็นการมองเอนติตี้และความสัมพันธ์ระหว่างเอนติตี้ รวมทั้งกฎเกณฑ์และข้อจ ากัดต่างๆ ข้อมูลในระดับนี้ ระดับภายใน เป็นระดับของข้อมูลที่อยู่ล่างสุด เป็นระดับของการจัดเก็บข้อมูลจริงๆ ว่ามีโครงสร้างการ จัดเก็บอย่างไร

5. 2.ความเป็นอิสระของข้อมูล แบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ

5.1. ความเป็นอิสระของข้อมูลในเชิงกายภาพ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงสร้างในระดับภายใน จะไม่กระทบต่อโครงสร้างใน ระดับแนวคิดและระดับภายนอก ความเป็นอิสระของข้อมูลในเชิงตรรก หมายถึง การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระดับแนวคิด จะไม่กระทบต่อโครงสร้างในระดับ ภายนอก หรือโปรแกรมที่ประยุกต์ใช้งาน

6. 3.เค้าร่างของฐานข้อมูล

6.1. เค้าร่างภายนอก เป็นเค้าร่างในระดับภายนอก ที่แสดงถึงรายละเอียดของข้อมูลที่ผู้ใช้ต่างๆ ต้องการ เค้าร่างแนวคิด เป็นเค้าร่างที่แสดงรายละเอียดของฐานข้อมูล ได้แก่ ชื่อเอนติตี้โครงสร้างข้อมูล ค้าร่างภายใน เป็นเค้าร่างที่แสดงรายละเอียดการจัดเก็บข้อมูลจริงๆ