Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

MOWA by Mind Map: MOWA
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

MOWA

FUNKCJE

ekspresyjna - wyrażanie emocji

komunikacyjna - nadawanie znaczeń poprzez nazwy

rzeczy

zachowania

emocje

uczucia

potrzeby

pragnienia

postawy

opinie

sądy

stany

regulacyjna - wyrażanie potrzeb, pragnień, zamiarów zachowań

DEFINICJE

myśl + dźwięk

werbalny akt myśli odzwierciedlający rzeczywistość

równoważność myślenia

zewnętrzny wyraz myśli

system środków przekazu myśli za pomocą znaków

podstawowa, historyczna, zmienna struktura ludzkiego myślenia

mowa wewnętrzna równoznaczna z myśleniem

używanie języka w procesie komunikowania

GENEZA

biologiczna, przedintelektualna

społeczno-kulturowa, intelektualna

STADIA ROZWOJU MOWY

mowa wewnętrzna - zewnętrzna

egocentryczna - uspołeczniona

afektywno-wolicjonalna - intelektualna

przedjęzykowa - językowa

subiektywna - obiektywna

konkretna - uogólniona

głośna - bezgłośna

werbalna - niewerbalna

werbalna ustna

werbalna pisana

niewerbalna mowa ciała, mimika, gesty, postawa, ton głosu

JĘZYK

kod

ograniczony

rozwinięty

naturalny

potoczny

literacki

urzędowy

publiczny

gwara

dialekt

narzecze

żargon

slang

sztuczny

używany przez ludzi, esperanto, interlingua

formalny, matematyczny, informatyczny, liturgiczny

żywy

np. polski

martwy

np. łacina

zamierający

np. judeo-berberyjski

podsystemy języka

fonologiczny

morfologiczny

leksykalny

składniowy

BUDOWA

fonem - jednostka języka mówionego zdolna do różnicowania znaczenia, ale sama pozbawiona znaczenia

morfem - najmniejsza grupa fonemów niosąca za sobą znaczenia

sylaba

słowo - wyraz

wyrażenie

zdanie