Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MOWA by Mind Map: MOWA

1. DEFINICJE

1.1. myśl + dźwięk

1.2. werbalny akt myśli odzwierciedlający rzeczywistość

1.3. równoważność myślenia

1.4. zewnętrzny wyraz myśli

1.5. system środków przekazu myśli za pomocą znaków

1.6. podstawowa, historyczna, zmienna struktura ludzkiego myślenia

1.7. mowa wewnętrzna równoznaczna z myśleniem

1.8. używanie języka w procesie komunikowania

2. JĘZYK

2.1. kod

2.1.1. ograniczony

2.1.2. rozwinięty

2.2. naturalny

2.2.1. potoczny

2.2.2. literacki

2.2.3. urzędowy

2.2.4. publiczny

2.2.5. gwara

2.2.6. dialekt

2.2.7. narzecze

2.2.8. żargon

2.2.9. slang

2.3. sztuczny

2.3.1. używany przez ludzi

2.3.1.1. esperanto

2.3.1.2. interlingua

2.3.2. formalny

2.3.2.1. matematyczny

2.3.2.2. informatyczny

2.3.2.3. liturgiczny

2.4. żywy

2.4.1. np. polski

2.5. martwy

2.5.1. np. łacina

2.6. zamierający

2.6.1. np. judeo-berberyjski

2.7. podsystemy języka

2.7.1. fonologiczny

2.7.2. morfologiczny

2.7.3. leksykalny

2.7.4. składniowy

3. FUNKCJE

3.1. ekspresyjna - wyrażanie emocji

3.2. komunikacyjna - nadawanie znaczeń poprzez nazwy

3.2.1. rzeczy

3.2.2. zachowania

3.2.3. emocje

3.2.4. uczucia

3.2.5. potrzeby

3.2.6. pragnienia

3.2.7. postawy

3.2.8. opinie

3.2.9. sądy

3.2.10. stany

3.3. regulacyjna - wyrażanie potrzeb, pragnień, zamiarów zachowań

4. GENEZA

4.1. biologiczna, przedintelektualna

4.2. społeczno-kulturowa, intelektualna

5. STADIA ROZWOJU MOWY

5.1. mowa wewnętrzna - zewnętrzna

5.2. egocentryczna - uspołeczniona

5.3. afektywno-wolicjonalna - intelektualna

5.4. przedjęzykowa - językowa

5.5. subiektywna - obiektywna

5.6. konkretna - uogólniona

5.7. głośna - bezgłośna

5.8. werbalna - niewerbalna

5.8.1. werbalna ustna

5.8.2. werbalna pisana

5.8.3. niewerbalna mowa ciała

5.8.3.1. mimika

5.8.3.2. gesty

5.8.3.3. postawa

5.8.3.4. ton głosu

6. BUDOWA

6.1. fonem - jednostka języka mówionego zdolna do różnicowania znaczenia, ale sama pozbawiona znaczenia

6.2. morfem - najmniejsza grupa fonemów niosąca za sobą znaczenia

6.3. sylaba

6.4. słowo - wyraz

6.5. wyrażenie

6.6. zdanie