ÖĞRENME VE ÖĞRETME MODELLERİ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ÖĞRENME VE ÖĞRETME MODELLERİ by Mind Map: ÖĞRENME VE ÖĞRETME MODELLERİ

1. nitelik,güdülenmişlik,teşvik etme ve zaman öğelerinden oluşur.

2. öğrenme materyal,pekiştirme ve tekrara bağlı. fakat ilgi beklenti tutumda önemli. bilişsel öğrenme kuramının özgün sentezi olarak değerlendirilebilir.

2.1. 1. Dikkat çekme 2. Hedeften haberdar etme 3. Önceki öğrenmelerle ilişkilendirme 4. İçeriği sunma 5.Rehberlik yapma 6. Performansı ortaya çıkarma 7. Dönüt sağlama 8. Performans değerlendirme 9. Öğrenilenlerin kalıcılığını sağlama ve transferini güçlendirme

2.2. öğrenme zihinde gerçekleşir.

2.2.1. varsayım-öğrenme ürünleri-temel boyut olarak 3 aşamalı ele alınabilir.

3. GLASER

4. Ayrı mekanda olanlara ortak etkileşim

4.1. bireysel ihtiyaçlara göre,fiziksel mekan farklılıklarına , öğrencinin bireysel farklılıklarına göre bilgisayar ile entegre olarak etkileşimli olarak gerçekleşir.

5. bireysel ihtiyaçlara göre,fiziksel mekan farklılıklarına , öğrencinin bireysel farklılıklarına göre bilgisayar ile entegre olarak etkileşimli olarak gerçekleşir.

5.1. Bilişsel ön öğrenme : sözlü,okuduğunu anlama,mantıksal,öğrenme tarzı etkilidir.

5.1.1. *ipucu*öğrenci katılımı*pekiştirme*dönüt ve düzeltmeler

6. Duyuşsal giriş özellikleri: öğrencinin ilgisi,tutumu,benlik duyuşsal giriş özellikleri.

7. 1.Sözel-dilsel Zeka 2.Mantıksal-Matematiksel Zeka 3.Görsel-Uzamsal Zeka 4.Bedensel-Kinestetik Zeka 5.Müziksel- Ritmik Zeka 6.Kişiler arası-Sosyal Zeka 7.Kişisel-İçsel Zeka 8.Doğa Zekası

8. küçük adım,etkin katılım,başarı,anında dönüt ve bireysel hıza göre ilerleme ilkeleri

9. bireysel ihtiyaçlara göre,fiziksel mekan farklılıklarına , öğrencinin bireysel farklılıklarına göre bilgisayar ile entegre olarak etkileşimli olarak gerçekleşir.

10. öğretme hedefleri,giriş davranışları,öğretme yolları ve değerlendirme

11. Bireysel farklılık+Eksik giderme

11.1. Bireysel farklılık ve bu farklardan kaynaklanan eksikliklerin giderilmesi amacı.

11.2. homojen sınıf grupları oluşturulmalıdır.

11.3. öğrenci rakibi kendisidir.öğrenciler bireyseldir.kalabalık sınıflarda zor uygulanır.bireysel hıza göre ilerler öğrenme.

12. SKİNNER'in ilkelerine dayanır.

12.1. Bireysel ihtiyaca göre gerçekleşir

13. VİCO/VYGOTSKY/DEWEY/KELLY

14. 1.açıklayıcı organize edici 2.karşılaştırıcı organize edici.

15. Düşünce ve deneyimden özel bilgi süreç

15.1. deneyimlerden bilgilri anlamlandırma.şemalar arası bağlantı kurarak oluşturma

15.2. önceki bilgi ile yeni bilgi arasında bağ kurma anlamlandırma ve yorumlamaya dayanır.

16. Öğretim yolu doğru seçimi önemli

17. Küçük grup bireysel başarı ve ekip ruhu

17.1. akademik başarı,yüksek özgüven,iletişim becerisi,problem çözme,eleştirel düşünme yaratıcılık geliştirir.

18. OKULDA ÖĞRENME

18.1. CARROLL

19. TAM ÖĞRENME

19.1. BLOOM

19.1.1. Uygun koşullarda okulda

20. PROGRAMLI ÖĞRETİM

20.1. SKİNNER

20.1.1. Bireysel farklılık +Pekiştireç + Konu Parçalama+Hata Düzeltme

20.1.1.1. Bir öğrencinin davranışsal hedeflere ulaşmada deneysel geliştirilmiş sistematik süreç

21. KELLER PLANI

21.1. KELLER

22. BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM

22.1. SKİNNER'in ilkelerine dayanır

22.1.1. Bireysel farklı teknoloji hizmeti

22.1.1.1. bireysel ihtiyaçlara göre,fiziksel mekan farklılıklarına , öğrencinin bireysel farklılıklarına göre bilgisayar ile entegre olarak etkileşimli olarak gerçekleşir.

23. UZAKTAN EĞİTİM

23.1. SKİNNER'in ilkelerine dayanır.

24. E-ÖĞRENME

24.1. SKİNNER'in ilkelerine dayanır

24.1.1. İnternet ve bilgisayar kullanarak destekli eğitim

25. ONLİNE ÖĞRENME

26. GAGNE'NİN ÖĞRENME MODELİ

26.1. GAGNE

26.1.1. Zihin işlemleri+deneyim + problem çözme

27. TEMEL ÖĞRETİM

28. ANLAMLI ÖĞRENME

28.1. AUSEBEL

28.1.1. Yeni eski bilgiye yerleşerek önkoşul değerlendirme ile öğretim yapılır

28.1.1.1. ağırlıklı olarak çok konuşma bol anlamlı örnek kullanılır.

28.1.1.2. soru cevap ,görsel şemalar ve çizimler kullanılır.

28.1.1.3. mantıklı bir süreç ile tümdengelim yolu izlenerek bağlantılı olarak gerçekleşir.

29. YAPILANDIRMACILIK

30. MODEL OLARAK ÖĞRENME

30.1. BANDURA

30.1.1. Taklit ve gözlem informal eğitim

30.1.1.1. dikkat,hatırlama,yeniden üretme ,pekiştireçler temel süreçleridir.

30.1.1.2. davranışlar,çevresel etki,kişisel faktörler.

31. İŞ BİRLİĞİNE DAYALI

31.1. LEWİN/DEWEY/VYGOTSKY

32. ETKİLİ ÖĞRENME

32.1. SLAVİN

32.1.1. İyi ve grupla öğretim

32.1.1.1. Niteliği yüksek öğretim, öğrencinin öğrenilecek konuya ilgi duymasını sağlayan, konuyu kolaylıkla hatırlamasına, anlamasına ve uygulamasına yardım eden bir öğretimdir.

33. ÇOKLU ZEKA

33.1. GARDNER

33.1.1. Zeka boyutu uygun etkinliğe ve çevresel uyarana göre değişir

34. AKTİF ÖĞRENME

34.1. DALE VE DEWEY

34.1.1. Bireysel ve grupta çoklu duyu organı kullanarak

34.1.1.1. Öğrenme sürecinin sorumluluğunu taşır, çeşitli yönleriyle ilgili kararlar ve öz düzenleme yapma olanakları verilir ve karmaşık öğretimsel işlerle öğrenenin öğrenmede zihinsel yeteneklerini kullanmaya zorladığı bir bir öğrenme süreci.

34.1.1.2. Öz düzenleme ve karmaşık öğretimsel işler olarak iki ölümü vardır.