ÖĞRENME VE ÖĞRETME MODELLERİ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ÖĞRENME VE ÖĞRETME MODELLERİ by Mind Map: ÖĞRENME VE ÖĞRETME MODELLERİ

1. nitelik,güdülenmişlik,teşvik etme ve zaman öğelerinden oluşur.

2. öğrenme materyal,pekiştirme ve tekrara bağlı. fakat ilgi beklenti tutumda önemli. bilişsel öğrenme kuramının özgün sentezi olarak değerlendirilebilir.

2.1. 1. Dikkat çekme 2. Hedeften haberdar etme 3. Önceki öğrenmelerle ilişkilendirme 4. İçeriği sunma 5.Rehberlik yapma 6. Performansı ortaya çıkarma 7. Dönüt sağlama 8. Performans değerlendirme 9. Öğrenilenlerin kalıcılığını sağlama ve transferini güçlendirme

2.2. öğrenme zihinde gerçekleşir.

2.2.1. varsayım-öğrenme ürünleri-temel boyut olarak 3 aşamalı ele alınabilir.

3. küçük adım,etkin katılım,başarı,anında dönüt ve bireysel hıza göre ilerleme ilkeleri

4. bireysel ihtiyaçlara göre,fiziksel mekan farklılıklarına , öğrencinin bireysel farklılıklarına göre bilgisayar ile entegre olarak etkileşimli olarak gerçekleşir.

5. Bireysel farklılık+Eksik giderme

5.1. Bireysel farklılık ve bu farklardan kaynaklanan eksikliklerin giderilmesi amacı.

5.2. homojen sınıf grupları oluşturulmalıdır.

5.3. öğrenci rakibi kendisidir.öğrenciler bireyseldir.kalabalık sınıflarda zor uygulanır.bireysel hıza göre ilerler öğrenme.

6. 1.açıklayıcı organize edici 2.karşılaştırıcı organize edici.

7. TAM ÖĞRENME

7.1. BLOOM

7.1.1. Uygun koşullarda okulda

8. PROGRAMLI ÖĞRETİM

8.1. SKİNNER

8.1.1. Bireysel farklılık +Pekiştireç + Konu Parçalama+Hata Düzeltme

8.1.1.1. Bir öğrencinin davranışsal hedeflere ulaşmada deneysel geliştirilmiş sistematik süreç

9. KELLER PLANI

9.1. KELLER

10. BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM

10.1. SKİNNER'in ilkelerine dayanır

10.1.1. Bireysel farklı teknoloji hizmeti

10.1.1.1. bireysel ihtiyaçlara göre,fiziksel mekan farklılıklarına , öğrencinin bireysel farklılıklarına göre bilgisayar ile entegre olarak etkileşimli olarak gerçekleşir.

11. E-ÖĞRENME

11.1. SKİNNER'in ilkelerine dayanır

11.1.1. İnternet ve bilgisayar kullanarak destekli eğitim

12. ONLİNE ÖĞRENME

13. GAGNE'NİN ÖĞRENME MODELİ

13.1. GAGNE

13.1.1. Zihin işlemleri+deneyim + problem çözme

14. ANLAMLI ÖĞRENME

14.1. AUSEBEL

14.1.1. Yeni eski bilgiye yerleşerek önkoşul değerlendirme ile öğretim yapılır

14.1.1.1. ağırlıklı olarak çok konuşma bol anlamlı örnek kullanılır.

14.1.1.2. soru cevap ,görsel şemalar ve çizimler kullanılır.

14.1.1.3. mantıklı bir süreç ile tümdengelim yolu izlenerek bağlantılı olarak gerçekleşir.

15. MODEL OLARAK ÖĞRENME

15.1. BANDURA

15.1.1. Taklit ve gözlem informal eğitim

15.1.1.1. dikkat,hatırlama,yeniden üretme ,pekiştireçler temel süreçleridir.

15.1.1.2. davranışlar,çevresel etki,kişisel faktörler.

16. ETKİLİ ÖĞRENME

16.1. SLAVİN

16.1.1. İyi ve grupla öğretim

16.1.1.1. Niteliği yüksek öğretim, öğrencinin öğrenilecek konuya ilgi duymasını sağlayan, konuyu kolaylıkla hatırlamasına, anlamasına ve uygulamasına yardım eden bir öğretimdir.

17. AKTİF ÖĞRENME

17.1. DALE VE DEWEY

17.1.1. Bireysel ve grupta çoklu duyu organı kullanarak

17.1.1.1. Öğrenme sürecinin sorumluluğunu taşır, çeşitli yönleriyle ilgili kararlar ve öz düzenleme yapma olanakları verilir ve karmaşık öğretimsel işlerle öğrenenin öğrenmede zihinsel yeteneklerini kullanmaya zorladığı bir bir öğrenme süreci.

17.1.1.2. Öz düzenleme ve karmaşık öğretimsel işler olarak iki ölümü vardır.

18. GLASER

19. Ayrı mekanda olanlara ortak etkileşim

19.1. bireysel ihtiyaçlara göre,fiziksel mekan farklılıklarına , öğrencinin bireysel farklılıklarına göre bilgisayar ile entegre olarak etkileşimli olarak gerçekleşir.

20. bireysel ihtiyaçlara göre,fiziksel mekan farklılıklarına , öğrencinin bireysel farklılıklarına göre bilgisayar ile entegre olarak etkileşimli olarak gerçekleşir.

20.1. Bilişsel ön öğrenme : sözlü,okuduğunu anlama,mantıksal,öğrenme tarzı etkilidir.

20.1.1. *ipucu*öğrenci katılımı*pekiştirme*dönüt ve düzeltmeler

21. Duyuşsal giriş özellikleri: öğrencinin ilgisi,tutumu,benlik duyuşsal giriş özellikleri.

22. 1.Sözel-dilsel Zeka 2.Mantıksal-Matematiksel Zeka 3.Görsel-Uzamsal Zeka 4.Bedensel-Kinestetik Zeka 5.Müziksel- Ritmik Zeka 6.Kişiler arası-Sosyal Zeka 7.Kişisel-İçsel Zeka 8.Doğa Zekası

23. öğretme hedefleri,giriş davranışları,öğretme yolları ve değerlendirme

24. SKİNNER'in ilkelerine dayanır.

24.1. Bireysel ihtiyaca göre gerçekleşir

25. VİCO/VYGOTSKY/DEWEY/KELLY

26. Düşünce ve deneyimden özel bilgi süreç

26.1. deneyimlerden bilgilri anlamlandırma.şemalar arası bağlantı kurarak oluşturma

26.2. önceki bilgi ile yeni bilgi arasında bağ kurma anlamlandırma ve yorumlamaya dayanır.

27. Öğretim yolu doğru seçimi önemli

28. Küçük grup bireysel başarı ve ekip ruhu

28.1. akademik başarı,yüksek özgüven,iletişim becerisi,problem çözme,eleştirel düşünme yaratıcılık geliştirir.

29. OKULDA ÖĞRENME

29.1. CARROLL

30. UZAKTAN EĞİTİM

30.1. SKİNNER'in ilkelerine dayanır.

31. TEMEL ÖĞRETİM

32. YAPILANDIRMACILIK

33. İŞ BİRLİĞİNE DAYALI

33.1. LEWİN/DEWEY/VYGOTSKY

34. ÇOKLU ZEKA

34.1. GARDNER

34.1.1. Zeka boyutu uygun etkinliğe ve çevresel uyarana göre değişir