Қаржы рыногы

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Қаржы рыногы by Mind Map: Қаржы рыногы

1. анықтамасы

1.1. бул, ен алдымен дербес экономикалык категория ретiнде багалы кагаздарды сату мен кайта сату жонiндегi операцияларды жузеге асыруды жолымен кэсiпорындардын,фирмалардын, банктердiн жинактаушы зейнетакы корларынын сактык институттарынын ,мемлекеттiн ж-е халыктын уакытша бос акшасын жумылдыруды кайта болудi камтамассыз етедi.

2. маңызы

2.1. Каржы рыногынын манызы бос акша каражаттарын алу жэне оларды кайта болу есебiнен удайы ондiрiс процесiне ыкпал етуiмен гана айкындалып коймайды.

2.1.1. Онын жумыс iстеу экiмшiл-эмiршiл экономикага тэн “сатылас”эдiсiн орнына “денгейлес”козгалыс бойынша ресурстарды кайта болуге мумкiндiк бередi.

3. Қаржы рыногының жұмыс істеу шарттары

3.1. реттелінген тауар рыногының болуы, яғни кез келген түрлердегі және арналымдағы тауарлар мен қызмет көрсетулер бойынша сұраным мен ұсынымның теңгерімділігі.

3.2. Ұлттық банк тарапынан ақша айналысын қалыпты реттеп отыру: бұған қолма – қол және қолма – қолсыз айналым бойынша эмиссияға бақылау жатады

3.3. кредит рыногының жандандырылуы, оның толық коммерциялануы, яғни кредит ресурстарын еркін рыноққа орналастыру

3.4. жұмыс істеуінің негізгі алғышарттары

3.4.1. бәсекені дамыту мен монополизмді шектеу мақсатындағы материалдық өндіріс сферасының бастапқы шаруашылық буындарының – меншіктің барлық нысандары кәсіпорындарының, соның ішінде мемлекеттік сектордың да кең дербестігі.

3.4.2. қаржы ресурстарын қайта бөлудегі мемлекет рөлінің қысқаруы: өндірістік күрделі жұмсалымдарды орталықтан қаржыландырудың, қаражаттарды кәсіпорындар арасында ішкі ведомстволық қайта бөлудің азаюы

3.4.3. шаруашылық жүргізуші субъектілер мен халықтың бағалы қағаздарға және басқа активтерге инвестицияланатын ақшалай табыстарының өсуі

3.4.4. бюджет тапшылықтарын қаржыландыру үшін несие қорын пайдалануды тоқтату республикалық, сондай-ақ жергілікті бюджеттердің тапшылықтары мемлекеттік қарыздарды шығару арқылы жабылуы тиіс