Quan hệ pháp luật

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Quan hệ pháp luật by Mind Map: Quan hệ pháp luật

1. Chủ thể của QHPL

1.1. Năng lực PL: có khả năng có dc các quyền và nghĩa vụ pháp lý

1.2. Năng lực hành vi: khả năng tự mình thực hiện các quyền và nghĩa vụ do pháp luật quy định

2. Khách thể

3. Điều kiện làm phát sinh

3.1. Quy phạm pháp luật

3.2. Chủ thể có năng lực chủ thể

3.3. Sự kiện pháp lý: là những sự kiện xảy ra trên thực tế sẽ đưa đến sự hình thành, thay đổi, chấm dứt các qhpl

4. New node

5. New node