Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Sereach by Mind Map: Sereach

1. U

1.1. Màn hình ở trạng thái mặc định

1.2. Kiểm tra tổng thể giao diện màn hình: form

1.3. Kiểm tra tổng thể giao diện màn hình: front chữ, màu nền

1.4. Kiểm tra thứ tự con trỏ màn hình khi nhấn phím Shift+Tab

1.5. lên các màn hình khác nhau

1.6. Kiểm tra thứ tự màn hình khi nhấn phím Tab

1.7. Kiểm tra độ phân giải trên các màn hình khác nhau

1.8. Kiểm tra màn hình khi thay đổi kích thước, xoay màn hình

2. Basic

2.1. Tìm kiểm thành công(các trường hợp hợp lệ)

2.2. Hiển thị thông tin tìm kiếm trên màn hình Home page

3. Alt

3.1. Sereach (1-50)

3.1.1. Kiểm tra giá trị đặc biệt

3.1.2. Kiểm tra null, blank

3.1.3. Validate

3.1.3.1. Nhập kí tự >50

3.1.3.2. Nhập kí tự <1

3.1.3.3. Nhập kí tự = 1 hoặc =50

3.1.3.4. Nhập kí tự rỗng

3.1.3.5. Nhập ký tự đặc biệt

3.1.3.6. Nhập kí tự không có nghĩa

3.1.4. Kiểu (ascli, unicode,...)

3.1.4.1. Kiểm tra với thẻ html.javascript

3.1.4.2. Căn lề ascli, unicode

3.1.5. Kiểm tra chữ thường, chữ in hoa