مهندسي ژنتيك

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
مهندسي ژنتيك by Mind Map: مهندسي ژنتيك

1. كلون كردن

1.1. قديم با سلول هاي تمايز نيافته

1.1.1. جنيني يا نوزادي

1.2. يان ويلموت

1.2.1. با سلول تمايز يافته

1.3. تصوير كتاب

2. دامداري

2.1. شير گاو

2.1.1. قديم انتخاب گاو با شيردهي بالا

2.1.2. افزودن هورمون رشد گاو مرده به غذاي گاو زنده

2.1.2.1. با مهندسي

2.1.2.1.1. افزودن ژن هورمون رشد گاوي به باكتري

2.2. افزودن ژن انسان به دام

2.2.1. علت=ناتواني باكتري در توليد پروتين پيچيده انسان

2.2.2. ايجاد تراژن

2.2.3. تكثير=وجود ژن خارجي در تمام سلول ها

2.2.3.1. در برخي از محصولات وجود محصول ژن خارجي

3. كشاورزي

3.1. اولين اصلاح كنندگان

3.1.1. بهترين بذر

3.2. با مهندسي

3.2.1. سويه داراي بتاكاروتن +اهن

3.2.2. گياه زراعي مقوم به علف كش

3.2.2.1. كاهش فرسايش

3.2.3. وارد كردن يك ژن

3.2.3.1. مقاوم به حشرات

3.2.3.1.1. كاهش الودگي محيط زيست

3.3. وكتور گياهي

3.3.1. گال با پلازميد Ti

3.3.1.1. دو راه

3.3.1.1.1. خروج ژن معيوب

3.3.1.1.2. غيرفعال كردن ژن معيوب

4. پزشكي

4.1. دارو

4.1.1. انسولين (ديابت نوع١)

4.1.2. عوامل ضد انعقاد خون

4.1.3. فاكتور انعقادي ٨ pr

4.1.3.1. علت=خون اهدايي HIV يا هپاتيت B

4.2. واكسن

4.2.1. علت=خطا در كشتن ميكروب

4.2.1.1. مالاريا

4.2.1.2. هپاتيت B

4.2.1.2.1. التهاب كبد،كشنده

4.3. ژن درماني

4.3.1. علت:بسياري ناهنجاري ژنتيك نبود نسخه فعال يك ژن

4.3.1.1. خروج سلول فرد

4.3.1.1.1. افزودن ژن سالم

4.3.1.2. اولين با دختر نقص ايمني

4.4. ژنوم

4.4.1. انسان

4.4.1.1. ٢٢اتوزوم +٢تاجنسي

4.4.2. هسته اي +سيتو پلاسمي

4.4.3. ترس كپن L10

5. دست ورزي

5.1. كوهن و باير

5.1.1. ژن رمز كننده rRNA

5.1.1.1. قورباغه دستكاري

5.1.1.2. باكتري دست ورزي

5.1.2. از يك كروموزم قورباغه

6. DNAنوتركيب

6.1. محدود كننده

6.1.1. رهبري پروكاريوتي

6.1.2. تشخيص و برش خاص

6.1.3. انتهاي تك چسبنده

6.1.3.1. اغلب دو انتهاي تك

6.1.4. ECoR|

6.1.4.1. GAATTC

6.1.4.1.1. G_A

6.1.4.1.2. ٨هيدرژني

6.1.4.1.3. ٢فسفو

6.1.4.1.4. ٢انتها

6.1.4.1.5. انتهاي TTAA

6.2. وكتور DNAدار

6.2.1. پلازميد باكتريايي

6.2.1.1. بعضي باكتري ها

6.2.1.2. همانند سازي مستقل

6.2.1.3. ژن خاص

6.2.2. باكتريوفاژ

6.2.2.1. ويروسي با ميزبان باكتري

6.2.3. **يك جايگاه

6.3. مراحل

6.3.1. برش

6.3.1.1. محدود كننده

6.3.2. نوتركيب

6.3.2.1. ليگاز

6.3.2.1.1. محصول مطلوب

6.3.2.1.2. اتصال دو قطعه خطي

6.3.3. كلون شدن

6.3.3.1. جذب نوتركيب توسط اندك باكتري

6.3.3.1.1. همانند سازي

6.3.4. غربال كردن

6.3.4.1. افزودن تتراسايكلين

6.3.4.1.1. مرگ باكتري فاقد پلازميد

6.3.4.1.2. رونويسي انزيم در باكتري داراي پلازميد

6.3.5. استخراج ژن

6.3.5.1. همان محدود كننده

6.3.5.2. تفكيك با الكتروفوز

6.3.5.2.1. كوچكتر =تندتر=ژن خارجي

6.3.5.2.2. بزرگتر=كندتر=پلازميد

6.3.5.2.3. پروتين براساس اندازه

7. علت:توليد ژن يا محصول ژن به مقدار انبوه