องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ by Mind Map: องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

1. 1.ฮาร์ดแวร์

1.1. องค์ประกอบสำคัญของระบบสารสนเทศ หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงรอบข้าง รวมทั้งอุปกรณ์สื่อสารสำหรับเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้าเป็นเครือข่าย

1.1.1. หน่วยรับข้อมูล (input unit) ได้แก่ แผงแป้นอักขระ เมาส์

1.1.2. หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU)

1.1.3. หน่วยแสดงผล (output unit) ได้แก่ จอภาพ เครื่องพิมพ์

2. 2.ซอฟแวร์

2.1. โปรแกรม หรือชุดคำสั่ง ที่ใช้ควบคุมการทำงานตามคำสั่งของผู้ใช้

2.1.1. 1. ซอฟต์แวร์ระบบ คือ ซอฟต์แวร์ที่ใช้จัดการกับระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีอยู่ในระบบ เช่น ระบบปฏิบัติการวินโดว์ส ระบบปฏิบัติการดอส ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์

2.1.1.1. ระบบปฏิบัติการ

2.1.1.1.1. ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์และซอฟแวร์ทั้งหมดภายในคอมพิวเตอร์

2.1.1.2. โปรแกรมอรรถประโยชน์

2.1.1.2.1. เสริมการทำงานของคอมพิวเตอร์ หรือ โปรแกรมอื่นๆ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

2.1.1.3. โปรแกรมขับอุปกรณ์

2.1.1.3.1. ใช้ช่วยติดตั้งระบบเพื่อให้คอมพิวเตอร์ติดต่อ หรือใช้งานอุปกรณ์ต่างๆได้

2.1.1.4. โปรแกรมแปลภาษา

2.1.1.4.1. แปลภาษาที่ผู้ใช้ หรือ ผู้พัฒนาระบบ เขียนขึ้นให้อยู่ในรูปรหัสภาษาของเครื่องคอมพิวเตอร์

2.1.2. 2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ คือ ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานด้านต่างๆ ตามความต้องการของผู้ใช้ เช่น ซอฟต์แวร์กราฟิก ซอฟต์แวร์ประมวลคำ ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน ซอฟต์แวร์นำเสนอข้อมูล

2.1.2.1. กราฟฟิกและมีเดีย

2.1.2.1.1. ADOBE

2.1.2.1.2. SONY VEGAS

2.1.2.1.3. LOGIC

2.1.2.2. ธุรกิจ

2.1.2.2.1. SENIORSOFT

2.1.2.2.2. EXPRESS

3. 3.ข้อมูล

3.1. ข้อมูลจะถูกรวบรวมและป้อนเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์โดยหน่วยรับเข้า จากนั้นจึงไปจัดเก็ยอย่างมีระบบที่หน่วยเก็บข้อมูล

4. 4.บุคลากร

4.1. องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในระบบสารสนเทศ หมายถึง ผู้ที่พัฒนาระบบและผู้ที่ใช้งานระบบ

5. 5.ขั้นตอนการปฏิบัติการ

5.1. ระบบสารสนเทศต้องมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นลำดับชัดเจน เพื่อให้ใช้งานได้ง่าย และดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในกรณีปกติและฉุกเฉิน

5.1.1. <<==ข้อมูล DATA

5.1.1.1. <<==การประมวลผล PROCESS

5.1.1.1.1. <<==สารสนเทศ Information