КРАТКОТРАЙНИ АКТИВИ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
КРАТКОТРАЙНИ АКТИВИ by Mind Map: КРАТКОТРАЙНИ АКТИВИ

1. СЪСТАВ

1.1. КРАТКОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

1.2. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ

1.3. КРАТКОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ

1.4. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

1.5. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ

2. ОБРЪЩАЕМОСТ НА КА

2.1. ВРЕМЕТО ЗА ОБОРОТИ НА КА

2.2. КОЕФИЦИЕНТ НА ОБРЪЩАЕМОСТ

2.3. КОЕФИЦИЕНТ ЗА ЗАКРЕПВАНЕ НА КА

2.4. СРЕДЕН СРОК ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА

2.5. РЕНТАБИЛНОСТ

3. ВИДОВЕ ЗАПАСИ

3.1. СПОРЕД НАЛИЧИЕТО НА ВЗАИМНА КОЛИЧЕСТВЕНА ВРЪЗКА И ОБОСОБЕНОСТ МЕЖДУ ТЯХ

3.1.1. СВЪРЗАНИ

3.1.2. НЕСВЪРЗАНИ

3.2. ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

3.2.1. ТЕКУЩ ЗАПАС

3.2.2. ГАРАНЦИОНЕН ЗАПАС

3.2.3. ПОДГОТВИТЕЛЕН ЗАПАС

3.2.4. СЕЗОНЕН ЗАПАС