Дълготрайни активи

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Дълготрайни активи by Mind Map: Дълготрайни активи

1. Състав

1.1. Материални ДА

1.1.1. Съоръжения

1.1.1.1. пътища

1.1.1.2. канали

1.1.1.3. тунели

1.1.1.4. комини

1.1.1.5. басейни

1.1.2. Енергетично оборудване

1.1.2.1. трансформатори

1.1.2.2. бобини

1.1.2.3. компресори

1.1.3. Производствени машини

1.1.4. Системи и инсталации

1.1.5. Контролно – измервателни прибори и автоматика –

1.1.5.1. датчици

1.1.5.2. мултицети

1.1.6. Транспортни средства

1.1.6.1. конвейр

1.1.6.2. мотокари

1.1.6.3. електрокари

1.1.7. Стопански инвентар

1.1.7.1. мебелоровка

1.1.7.2. компютри

1.1.7.3. амбалаж за многократна използваемост

1.1.8. Разходи за придобиване на материални ДА

1.1.8.1. създаване на РС

1.2. Нематериални ДА

1.2.1. Резултати от научно – изследователска и проекто – конструктивна дейност

1.2.2. Програмни продукти

1.2.3. Права върху собственост, търговски марки, патенти и др

1.3. Финансови ДА

1.3.1. Инвестиционни имоти

1.3.2. Акции, облигации и др. ценни книжа

1.3.3. Отсрочени данъчни плащания

1.4. Търговска репутация

2. Оценки на ДА

2.1. Оценки на ДА от инженерно – техническа гледна точка

2.2. Икономически Оценки на ДА

2.2.1. Отчетна стойност (Първоначална). Тя се определя от:

2.2.1.1. Цена на придобиване

2.2.1.1.1. цена

2.2.1.1.2. транспорт

2.2.1.1.3. други разходи

2.2.1.2. Себестойност

2.2.1.3. Продажна цена

2.2.2. Балансова стойност (Остатъчна)

2.2.3. Възстановяема стойност

2.2.4. Ликвидационна стойност

2.2.4.1. Остатъчна стойност

2.2.4.2. Всички разходи по ликвидацията

2.2.4.2.1. почистване

2.2.4.2.2. демонтаж

2.2.4.3. Приходи от продажба на части от ДА

3. Изхабяване и износване на ДА

3.1. Физическо износване (влошаване на значенията/точността на някои технически характеристики)

3.1.1. Фактори, от които зависи

3.1.1.1. фактори, произтичащи от начинът на производство на ДА

3.1.1.2. фактори, произтичащи от условията, в които работи ДА

3.1.1.2.1. благоприятни

3.1.1.2.2. неблагоприятни

3.1.1.3. фактори, произтичащи от ритмичността и качеството на извършването на дейности по поддръжка и ремонт на ДА

3.1.1.4. фактори, произтичащи от начина на стопанисване на ДА

3.1.2. Видове физическо износване

3.1.2.1. Отстранимо физическо износване (извършва се ремонтна дейност)

3.1.2.2. Неотстранимо физическо износване

3.2. Икономическо изхабяване (влошаване на значенията на някои икономически показатели)

3.2.1. Видове икономическо изхабяване

3.2.1.1. новите ДА имат по-малка отчетна структура от старите

3.2.1.2. старите и новите ДА се отличават и по други технологични и икономически показатели

3.2.1.3. ограничава се използването на ДА по социални съображения

3.2.1.4. ограничава се степента на използване на ДА поради екологични съображения

4. Амортизационни отчисления и амортизационна политика

4.1. Амортизационни отчисления

4.1.1. Представлява суми, които се начисляват годишно или месечно, включени в себестойноста на продукцията и са насочени за осигуряване на средства за износени ДА

4.1.2. От гледна точка на амортизацията ДА се делят на:

4.1.2.1. Неамортизуеми

4.1.2.1.1. земя

4.1.2.1.2. паметници на културата

4.1.2.1.3. ДА с начислени 100% амортизационни отчисления

4.1.2.2. Амортизуеми

4.1.2.2.1. всички други ДА

4.2. Аморизационна политика

4.2.1. Амортизационната политика на БП е част от ЦЯЛОСТНАТА стопанска политика

4.2.2. Тя се конкретизира чрез изборана методи за определяне на Амортизационните отчисления. Тези методи са:

4.2.2.1. Линеен метод

4.2.2.1.1. нормата на Амортизационните отчисления НА е постоянна величина

4.2.2.1.2. годишните амортизационни отчисления са сравнително ниски

4.2.2.1.3. периодът за акумулиране на срества за подмяна е по– голям

4.2.2.2. Нелинейни методи

4.2.2.2.1. Нелинейни Ускорителни Методи (Дегресивни) - за Техника

4.2.2.2.2. Нелинейни Забавени Методи (Прогресивни) - за Сгради