Slnečná energia

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Slnečná energia by Mind Map: Slnečná energia

1. Globálne otepľovanie

1.1. Klimatické zmeny

1.1.1. Dezertifikácia

1.1.2. Úbytok biodiverzity

1.1.3. Posun vegetačných pásiem

1.1.4. Deregulácia fenologických fáz

1.1.5. Rast priemernej teploty zemského povrchu

1.1.6. Zníženie rozlohy ľadovej pokrývky

1.1.7. Vplyv na hydrosféru

1.1.7.1. Zmena hladiny oceánov

1.1.7.2. Záplavy

1.1.7.3. Erózia

1.1.7.4. Termické rozpínanie más vody

1.1.7.5. Povodne

1.1.7.6. Zníženie prietokov riek

1.1.7.7. Vysychanie mokradí

1.1.7.8. Znižovanie zásob podzemnej vody

1.1.8. Vplyv na atmosféru

1.1.8.1. Zvýšenie frekvencie a intenzity meteorologických javov

1.1.8.1.1. Zmena zrážkového režimu

1.1.8.1.2. Víchrice

1.1.8.1.3. Povodne

1.1.8.1.4. Extrémne horúčavy

1.1.8.1.5. Suchá

1.1.8.1.6. Fenomén El Nino

1.1.9. Vplyv na biodiverzitu

1.1.9.1. Adaptácia organizmov

1.1.9.1.1. Priestorová adaptácia

1.1.9.1.2. Časová adaptácia

1.1.9.1.3. Mikroevolúcia

1.1.9.2. Ohrozenie koralov

1.1.9.2.1. Blednutie koralov

1.1.9.3. Posúvanie vegetačných pásiem a stupňov

1.1.9.4. Zmeny rozšírenia druhov

1.1.9.5. Trofická desynchronizácia

1.1.9.6. Prenikanie invazívnych druhov

1.1.10. Vplyv na ľudské zdravie

1.1.10.1. Priamy vplyv

1.1.10.1.1. Stres z tepla

1.1.10.1.2. Respiračné ochorenia

1.1.10.2. Nepriamy vplyv

1.1.10.2.1. Šírenie patogénov

1.1.10.2.2. Znešistenie ovzdušia

1.2. Zvyšovanie CO2 v atmosfére

1.2.1. CO2 absorbovaný oceánmi

1.2.1.1. Znižovanie pH oceánov

1.2.1.1.1. Ohrozenie mäkkýšov

1.2.1.1.2. Strata biologickej pumpy záchytu CO2

1.2.2. CO2 absorbovaný biomasou rastlín

1.3. Antropogénne zosilnenie skleníkového efektu

2. Ostatné formy energie

2.1. Veterná energia

2.2. Vodná energia

2.3. Nukleárna energia

2.4. Energia fosílnych palív

2.5. Geotermálna energia

3. Globálny systém Zeme

3.1. Atmosféra

3.1.1. Pohyb vzdušných más

3.1.1.1. Systémy tlakových útvarov

3.1.1.1.1. Tlaková níž

3.1.1.1.2. Tlaková výš

3.1.2. Striedanie ročných období

3.1.3. Počasie

3.1.4. Klíma

3.1.5. Plynný obal Zeme

3.1.6. Troposféra

3.1.7. Stratosféra

3.1.7.1. Stratosférický ozón

3.1.7.2. Ozónová vrstva

3.1.8. Mezosféra

3.1.9. Termosféra

3.1.10. Exosféra

3.1.11. Kyslík

3.1.12. Dusík

3.1.13. CO2

3.1.14. Vzácne plyny

3.1.15. Znečisťovanie atmosféry

3.1.15.1. Prírodné zdroje znečistenia

3.1.15.1.1. Požiare

3.1.15.1.2. Sopečná činnosť

3.1.15.1.3. Zvetrávanie hornín

3.1.15.1.4. Mokrade

3.1.15.2. Antropogénne

3.1.15.2.1. Spaľovacie procesy

3.1.15.2.2. Ťažba surovín

3.1.15.2.3. Odpady

3.1.15.3. Bodové

3.1.15.4. Rozptýlené

3.1.15.5. Stacionárne

3.1.15.6. Mobilné

3.1.15.7. Znečisťujúce látky

3.1.15.7.1. Prach

3.1.15.7.2. Aerosóly

3.1.15.7.3. Oxidy uhlíka

3.1.15.7.4. Oxidy dusíka

3.1.15.7.5. Zlúčeniny síry

3.1.15.7.6. Prchavé organické látky

3.1.15.7.7. Fluór

3.1.15.7.8. Chlór

3.1.15.7.9. Ťažké kovy

3.1.15.7.10. Rádioaktívne plyny

4. Insolácia

5. Veľkosť toku slnečného žiarenia

5.1. Orbitálne cykly

5.1.1. Zmena excentricity dráhy Zeme okolo Slnka

5.1.2. Zmena sklonu zemskej osi k rovine ekliptiky

5.1.3. Precesia zemskej osi

5.2. Vlastnosti zemského povrchu

5.2.1. Pohyb pevninských dosiek

5.2.2. Sopečná činnosť/meteority

5.3. Zmena skleníkového efektu

5.4. Zmeny morských prúdov a globálnej cirkulácie atmosféry

5.4.1. Oceánsky termohalinný výmenník

5.5. Teória náhlych zmien klímy

5.6. Teória mikrobiologického riadenia

6. Slnko

6.1. Hviezda

6.1.1. Hélium

6.1.2. Vodík

6.1.3. Zdroj energie

6.1.4. Zdroj hmoty

6.1.5. Supernova

6.2. Slnečná sústava

6.2.1. Galaxia

6.2.2. Planéty

7. Fotóny svetla

7.1. Fotosyntéza

7.1.1. Svetelná fáza

7.1.1.1. ATP

7.1.1.2. NADPH

7.1.1.3. Tvorba O2

7.1.2. Tmavá fáza

7.1.2.1. Calvinov cyklus

7.1.2.1.1. Karboxylácia

7.1.2.1.2. Redukcia

7.1.2.1.3. Regenerácia

7.1.2.1.4. Syntéza glukózy

7.1.3. C3 fotosyntéza

7.1.4. C4 fotosyntéza

7.1.5. CAM fotosyntéza

7.1.6. Fotoautotrofia

7.1.7. Respirácia

8. Teplota

8.1. Meranie teploty

8.1.1. Teplomery

8.1.1.1. Kvapalinový

8.1.1.2. Bimetalový

8.1.1.3. Digitálny

8.1.1.4. Plynový

8.1.1.5. Odporový

8.1.1.6. Radiačný

8.1.1.7. Infračervený

8.2. Teplotné stupnice

8.2.1. Celsius

8.2.1.1. Bod varu 100 °C

8.2.1.2. Bod tuhnutia 0 °C

8.2.2. Kelvin

8.2.2.1. 1 °K = -272.15 °C

8.2.3. Fahrenheit

8.2.3.1. 1 °F = -17,2 °C

8.2.4. Reaumurova

8.2.4.1. 1 °R = 1,25 °C

8.2.5. Rankienova

8.2.5.1. 1 °R = -272,6 °C

9. Radiácia

9.1. Infračervené žiarenie

9.2. Ultrafialové žiarenie

9.2.1. UV-C žiarenie

9.2.2. UV-B žiarenie

10. Zdroje energie

10.1. Trvale obnoviteľné - nevyčerpateľné prírodné zdroje energie

10.2. Obnoviteľný zdroj energie

10.2.1. Solárne články

10.2.1.1. Solárny pohon

10.2.1.1.1. Solárny automobil

10.2.1.2. Solárne kolektory

10.3. Neobnoviteľné zdroje energie