Formulat dhe funsionet

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Formulat dhe funsionet by Mind Map: Formulat dhe funsionet

1. Punoi: Riad NIMANI

2. Bazat e llogaritjeve me formula

2.1. Formulat, argumentet, operatoret

3. Adresimi absolut dhe relativ

3.1. Adresimi relativ =A16, Adresimi absolut =$A$6, Adresimi perzier =$A20, Adresimi i perzier =B$3

4. Shkruarja dhe editimi i formulave

4.1. Shkruarja: Konstantet, adresat, funksionet Editmi: Shtypni tastin funskional F2 ne tastiere

5. Mbushja e qelizave

5.1. Mbushja me formula, mbushja me te dhena, mbushja me vlera numerike, seria e numrave.

6. Funksionet qe perdoren me shpesh

6.1. Funksioni IF dhe funksioni per date dhe kohe

7. Insertimi i funsioneve

7.1. Auto- funksionet, magjistari per insertimin e funsioneve, biblioteka e funksioneve, argumentet e funksioneve.

8. Llogaritje te ndryshme

8.1. Llogaritja e zbritjes, e TVSH-se, e çmimit pa TVSH, e ineresit.

9. Problemet

9.1. Tekstet e gjata, vlerat numerike, data.

10. Mesazhet e gabimeve

10.1. #REF, #DIV/0, #NAME?, #VALUE!, #NUM!.

11. Kontrollimi i gabimeve

11.1. Formulas, formula auditing: Verifikimi i gabimeve, gjurmimi i gabimeve, largimin e shigjetave.