NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN by Mind Map: NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN

1. PHÂN BIỆT TƯ TƯỞNG NNPQ VÀ TƯ TƯỞNG, CHẾ ĐỘ PHÁP TRỊ

1.1. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG PHÁP LUẬT

1.1.1. PHÁP TRỊ: CỦNG CỐ QUYỀN LỰC CHUYÊN CHẾ, TĂNG CƯỜNG SỰ CHUYÊN QUYỀN CHO GIAI CẤP THỐNG TRỊ

1.1.2. PHÁP QUYỀN: HẠN CHẾ QUYỀN LỰC CHUYÊN CHẾ, HẠN CHẾ TỐI ĐA SỰ LẠM QUYỀN CỦA KẺ CẦM QUYỀN

1.2. VỊ TRÍ VAI TRÒ

1.2.1. PHÁP TRỊ: PHÁP LUẬT LÀ PHƯƠNG TIỆN ĐỂ GIAI CẤP THỐNG TRỊ ÁP ĐẶT TƯ TƯỞNG LÊN TOÀN XÃ HỘI, CAI TRỊ VÀ QUẢN LÍ XÃ HỘI

1.2.2. PHÁP QUYỀN: LÀ CÔNG CỤ CHẾ NGỰ VÀ KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC

1.3. NỘI DUNG, TÍNH CHẤT PHÁP LUẬT

1.3.1. PHÁP TRỊ: ĐỀ CAO VAI TRÒ CỦA PHÁP LUẬT, CHỦ TRƯƠNG DÙNG LUẬT HÀ KHẮC ĐỂ TRỊ NƯỚC

1.3.2. PHÁP QUYỀN: NGHIỄM NHIÊN ĐƯỢC ĐỀ CAO VÌ LÀ SẢN PHẨM CỦA 1 NHÀ NƯỚC HỢP LÝ

2. XẬY DỰNG NNPQ Ở VIỆT NAM

2.1. TÍNH TẤT YẾU CỦA XÂY DỰNG NNPQ

2.1.1. TÍNH TẤT YẾU LỊCH SỬ: TỪ ĐẦU THÀNH LẬP VÀ TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN, NHÀ NƯỚC VNDCCH LUÔN LÀ 1 NHÀ NƯỚC HỢP HIẾN HỢP PHÁP

2.1.2. TÍNH TẤT YẾU KHÁCH QUAN: XUẤT HIỆN TỪ QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN CỦA ĐẤT NƯỚC, TỪ ĐỊNH HƯỚNG XHCN VÀ TỪ ĐẶC ĐIỂM THỜI ĐẠI VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HÓA

2.2. NHỮNG YÊU CẦU CƠ BẢN CỦA VIỆC XÂY DỰNG NNPQ

2.2.1. PHÁT HUY TỐT HƠN, NHIỀU HƠN QUYỀN LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN

2.2.2. TIẾP TỤC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC CHXHCN VN TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH

2.2.3. TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC; XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG PHÙ HỢP VỚI ĐẶC ĐIỂM, TÍNH CHẤT CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Ở TỪNG CẤP

3. SỰ PHÁT TRIẾN CỦA TƯ TƯỞNG VỀ NNPQ

3.1. TƯ TƯỞNG VỀ NNPQ THỜI CỔ ĐẠI

3.1.1. ĐỀ CAO CÔNG BẰNG PHÁP LUẬT

3.1.2. CHỐNG LẠI SỰ CHUYÊN QUYỀN ĐỘC ĐOÁN

3.1.3. HƯỚNG TỚI XÂY DỰNG 1 XÃ HỘI DÂN CHỦ

3.2. HỌC THUYẾT NNPQ TƯ SẢN

3.2.1. NHÂN DÂN LÀ CHỦ THỂ CỦA QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC

3.2.2. NHÀ NƯỚC PHẢI ĐỨNG DƯỚI PHÁP LUẬT

3.2.3. TỔ CHỨC QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC CHIA THÀNH 3 CHỨC NĂNG CƠ BẢN

3.2.3.1. LÀM LUẬT

3.2.3.2. CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT, GIẢI QUYẾT NHỮNG VƯỚNG MẮC TRONG QUÁ TRÌNH CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT

3.2.3.3. XỬ LÝ, TRỪNG TRỊ VI PHẠM PHÁP LUẬT

3.3. TƯ TƯỞNG XÂY DỰNG NÊN PHÁP CHẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

3.3.1. LÀ HỆ THỐNG NHỮNG QUAN NIỆM VỀ XÂY DỰNG PHÁP LUẬT, THI HÀNH PHÁP LUẬT VÀ BẢO VỆ PHÁP LUẬT

3.3.2. BẢO VỆ NGHIÊM NGẶT PHÁP LUẬT, ĐẤU TRANH CHỐNG TÌNH TRẠNG VI PHẠM PHÁP LUẬT

3.3.3. CÁCH TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC XHCN CÒN NHIỀU KHUYẾN TẬT

4. DẤU HIỆU CƠ BẢN

4.1. BIỂU HIỆN TẬP TRUNG CỦA CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ

4.2. TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG TRONG KHUÔN KHỔ HIẾN PHÁP, PHÁP LUẬT

4.3. TÔN TRỌNG, ĐỀ CAO, ĐẢM BẢO QUYỀN CON NGƯỜI

4.4. QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC ĐƯỢC TỔ CHỨC, THỰC HIỆN THEO NGUYÊN TẮC DÂN CHỦ

4.4.1. PHÂN CÔNG QUYỀN LỰC

4.4.2. KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC

4.5. GẮN LIỀN VỚI 1 CƠ CHẾ BẢO VỆ HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT PHÙ HỢP

4.6. QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC LUÔN ĐƯỢC GIỚI HẠN TRONG CÁC MỐI QUAN HỆ

4.6.1. NHÀ NƯỚC VÀ KINH TẾ

4.6.2. NHÀ NƯỚC VÀ XÃ HỘI