Дълготрайни активи

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Дълготрайни активи by Mind Map: Дълготрайни активи

1. Изхабяване

1.1. Физическо

1.1.1. влошаване на значението на някои физически характеристики

1.1.2. Видове

1.1.2.1. Отстранимо

1.1.2.2. Неотстранимо

1.1.3. Фактори, влияещи на физическото изхабяване

1.1.3.1. фактори произтичащи от начина на създаване на дълготрайния актив

1.1.3.2. условията в които се осъществява работата на дълготрайния актив

1.1.3.3. ритмичност и качество на изпълняемите дейности по поддръжка на дълготрайния актив

1.1.3.4. фактори свързани с начина на стопанисване

1.2. Икономическо

1.2.1. влошаване на значенията на някои икономически характеристики

1.2.2. Видове

1.2.2.1. новите дълготрайни активи имат по-малка отчетна структура от старите

1.2.2.2. старите и новите дълготрайни активи се отличават и по други технологични и икономически показатели

1.2.2.3. поради екологични съображения се ограничава степента на използване на дълготрайните активи

1.2.2.4. по социални съображения се ограничава използването на дълготрайните активи

2. Видове

2.1. Материални

2.1.1. Земи

2.1.2. Сгради

2.1.3. Съоръжения и обурудване

2.1.4. Машини

2.1.5. Системи и инсталации

2.2. Нематериални

2.2.1. Научно-изследователска дейност

2.2.2. Патенти

2.2.3. Програмни продукти

2.2.4. Права за собственост

2.3. Финансови

2.3.1. Акции

2.3.2. Облагации

2.3.3. и др. ценни книжа

3. Оценки на дълготрайните активи

3.1. Икономически оценки

3.1.1. Отчетна стойност

3.1.1.1. Цена на придобиване

3.1.1.2. Себестойност

3.1.1.3. Справедлива цена

3.1.1.4. Преоценена стойност

3.1.2. Балансова стойност

3.1.3. Възобновяема стойност