ประเภทของสารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ประเภทของสารสนเทศ by Mind Map: ประเภทของสารสนเทศ

1. 1.)ระบบประมวลผลรายการ (Transaction Processing System: TPS)

1.1. เป็นระบบสารสนเทศประเภทแรกที่นิยมนำมาใช้อย่างแพร่หลาย เพื่อการประมวลผลที่รวดเร็ว

1.2. ระบบสารสนเทศแบบประมวลผลธุรกรรมทำหน้าที่รวบรวม บันทึกข้อมูลในแฟ้มข้อมูล(File) หรือฐานข้อมูล(Database) และประมวลผลข้อมูลที่เกิดจากการทำธุรกรรมและการปฏิบัติงานประจำ

1.3. เรียกระบบสารสนเทศลักษณะนี้ว่าCustomer Integrated Systems หรือ CIS เช่น ระบบฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ

1.4. ลักษณะการประมวลผลของ TPS นั้นจะแบ่งออกเป็น2ประเภทย่อย ได้แก่

1.4.1. 1.การประมวลผลแบบกลุ่ม(Batch Processing) เป็นการประมวลผลข้อมูลจะถูกรวบรวมและสะสมไว้ระหว่างช่วงเวลาที่กำหนด แล้วจึงจะประมวลผลรวมกันเป็นครั้งเดียว

1.4.2. 2.การประมวลผลแบบทันที (Real-Time Processing) เป็นการประมวลผลแต่ละรายการและให้ผลลัพธ์ทันทีเมื่อมีการป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบ

2. 2.)ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System: MIS)

2.1. ทำหน้าที่ทำสารสนเทศตามความต้องการของผู้บริหารสำหรับนำไปใช้ในการวางแผน ควบคุม กำกับดูแล สั่งการ และประกอบการตัดสินใจ

2.2. จำแนกได้เป็น 4 ประเภทดังนี้

2.2.1. 2.1 รายงานที่จัดทำตามระยะเวลาที่กำหนด (Periodic Reports) เป็นรายงานที่จัดทำขึ้นตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

2.2.2. 2.2 รายงานสรุป (Summarized Reports) เป็นรายงานที่จัดทำเพื่อสรุปการดำเนินงานโดยภาพรวม

2.2.3. 2.3 รายงานที่จัดทำตามเงื่อนไขเฉพาะ (Exception Reports) เป็น รายงานที่จัดทำตามเงื่อนไขพิเศษ

2.2.4. 2.4 รายงานที่จัดทำตามความต้องการ (Demand Reports) เป็นรายงานที่มีลักษณะตรงข้ามกับรายงานที่จัดทำตามระยะเวลาที่กำหนด

3. 3.)ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System: DSS)

3.1. คือระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจเพื่อใช้สำหรับผู้บริหารขึ้นไป

3.2. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเป็นระบบที่ผสมผสานสารสนเทศที่มีอยู่หรือสารสนเทศอื่นๆ นำมาทำการเปรียบเทียบ วิเคราะห์ คาดการณ์ และนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย

3.3. นำเสนอทางเลือกต่างๆ ให้กับผู้บริหารเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจ

4. 4.)ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation System: OAS)

4.1. คือระบบที่ใช้เทคโนโลยีต่างๆ ดังเช่นคอมพิวเตอร์ช่วยในการทำงานที่เกิดขึ้นเป็นประจำหรืองานทั่วไปที่ใช้ในองค์กร

4.2. ดังเช่นการส่งจดหมาย การพิมพ์เอกสารการประชุม การพิมพ์รายงาน การจัดตารางเวลา การคำนวณบัญชี เป็นต้น

4.3. เป็นระบบสารสนเทศที่นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร แบ่งได้เป็น 5 ประเภท

4.3.1. 1.ระบบจัดการเอกสาร 2.ระบบการจัดการข่าวสาร 3.ระบบการทำงานร่วมกัน /ประชุมทางไกล 4.ระบบการประมวลภาพ 5.ระบบการจัดการสำนักงาน

5. 5.)ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (Executive Support System: ESS)

5.1. เป็นระบบสารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการวิเคราะห์ปัญหา ศึกษาแนวโน้ม และการวางแผนกลยุทธ์

5.2. คือระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่ใช้กับผู้บริหารระดับกลยุทธ์โดยเฉพาะ เพื่อวางแผนในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

5.3. ข้อมูลที่ได้นั้นจะถูกกลั่นกรองข้อมูลและนำเสนอเฉพาะส่วนที่มีความสำคัญต่อผู้บริหารระดับสูงซึ่งจะเน้นการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงที่ช่วยให้การนำเสนอมีความสะดวกและง่ายแก่การรับรู้มากที่สุด

5.4. ESS สามารถเข้าถึงสาiสนเทศจากฐานข้อมูลภายในและภายนอกองค์การและจะนำเสนอสารสนเทศที่ได้จากการวิเคราะห์ในรูปของรายงาน ตาราง และกราฟ เพื่อการสรุปสารสนเทศให้ผู้บริหารได้เข้าใจง่ายและประหยัดเวลา

6. 6.) ระบบปัญญาประดิษฐ์และระบบผู้เชี่ยวชาญ (Artificial Intelligence System and Expert System)

6.1. คือระบบคอมพิวเตอร์ที่ช่วยผู้บริหารในการแก้ปัญหาซึ่งอาจจะเป็นระบบที่สามารถค้นหาคำตอบด้วยตนเอง

6.2. เป็นระบบที่รวบรวมและจัดเก็บความรู้และประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยในการหาข้อสรุปและคำแนะนำให้กับผู้ใช้

6.3. ใช้ในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน