Các biện pháp bảo đảm

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Các biện pháp bảo đảm by Mind Map: Các biện pháp bảo đảm

1. Ký cược

1.1. Bên thuê tài sản giao cho bên kia một khoản tiền hay kim khí đá quý hoặc vật giá trị khác để đảm bảo trả lại tài sản thuê

1.2. Hình thức không quy định cụ thể

1.3. Tài sản chỉ gồm tiền, các vật là động sản hiện có

2. Ký quỹ

2.1. Bên có nghĩa vụ gửi một khoản tiền hoặc kim khí đá quý hoặc giấy tờ trị giá được bằng tiền vào một tài khoản phong tỏa tại một tổ chức tín dụng để bảo đảm thực hiện NV

2.2. Hình thức thủ tục theo quy định pháp luật về ngân hàng

3. Đặt cọc

3.1. Một bên giao cho bên kia một khoản tiền hoặc một kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng

3.2. Phải được lập thành văn bản

3.3. Đối tượng là vật có giá trị hoặc các vật thông thường

4. Tín chấp

4.1. Tổ chức CT- XH tại cơ sở có thể bảo đảm bằng tín chấp cho cá nhân, hộ gia đình nghèo vay một khoản tiền tại tổ chức tín dụng khác để sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng theo quy định pháp luật

4.2. Ngoài các biện pháp bảo đảm bằng tài sản, tín chấp có thể được bảo đảm bằng uy tin của tổ chức CT-XH

5. Cầm giữ tài sản

5.1. Bên có quyền đang nắm giữ hợp pháp tài sản là đối tượng của hợp đồng song vụ được chiếm giữ tài sản trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ

6. Cầm cố tài sản

6.1. Có thể lập thành văn bản riêng hoặc ghi trong hợp đồng chính

6.2. Hiệu lực

6.2.1. Có hiệu lực từ thời điểm giao kết

6.2.2. Có hiệu lực đối kháng với người thứ ba kể từ thời điểm bên nhận cầm cố giữ tài sản

6.3. Một bên giao tài sản thuộc sở hữu của mình cho bên kia đảm bảo thực hiện NV

6.4. Đối tượng là tài sản

7. Thế chấp tài sản

7.1. Một bên dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để đảm bảo thực hiện NV mà không giao tài sản cho bên kia

7.2. Hình thức: lập thành văn bản riêng hoặc ghi trong hợp đồng chính

7.3. Đối tượng: vật, quyền tài sản, giấy tờ có giá, tài sản hiện có hoặc hình thành trong tương lai

8. Bảo lưu quyền sở hữu

8.1. Trong hợp đồng mua bán thì bên bán có thể được bảo lưu quyền sở hữu đối với đối tượng của hợp đồng cho đến khi bên mua thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán cho bên bán

8.2. Phải được lập thành văn bản riêng hoặc được ghi trong hợp đồng mua bán

8.3. Không chỉ có hiệu lực đối với bên bán, bên mua mà còn phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba kể từ thời điểm đăng ký

9. Bảo lãnh

9.1. Người thứ ba cam kết trước bên có quyền sẽ thực hiện NV thay cho bên có NV, nếu đến thời hạn mà bên có NV không thực hiện hoặc thực hiện không đúng NV

9.2. Hình thức: có thể lập văn bản riêng hoặc ghi trong hợp đồng chính