การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.5

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.5 создатель Mind Map: การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.5

1. กระบวนการ PDCA

1.1. 1. เพื่อป้องกัน

1.2. 2. เพื่อแก้ไขปัญหา

1.3. 3. เพื่อปรับปรุง

1.4. 4. เพื่อให้ได้ตามที่เราต้องการ

1.5. 5. เพื่อให้งานมีความประสิทธิภาพ

2. งานช่างในบ้าน

2.1. 1. เพื่อให้เราได้ความรู้เกี่ยวกับงานช่าง

2.2. 2. เสริมสร้างทักษะนิสัยเรื่องความประหยัดในการปฏิบัติงานช่างในบ้าน

2.3. 3. ได้นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

2.4. 4. ได้เรียนรู้เกี่ยวกัยเทคนิคงานช่างในบ้าน

2.5. 5. สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

3. การซ่อมแซมและดูแลเสื้อผ้า

3.1. 1. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

3.2. 2. ยืดอายุการใช้เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย

3.3. 3.ประหยัดรายจ่ายและทรัพยากรของตนเองและครอบครัว

3.4. 4.ความมีน้ำใจและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

3.5. 5. ความอดทนความมีระเบียบวินัยในการทำงาน