ปัญหาไม่มีความตระหนักในระบบคุณภาพ

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
ปัญหาไม่มีความตระหนักในระบบคุณภาพ создатель Mind Map: ปัญหาไม่มีความตระหนักในระบบคุณภาพ

1. ไม่สามารถสื่อสารและ ดำเนินการ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ที่ประชุมร้องขอ

2. ไม่สามารถประสานงานกับผู้จัดการฝ่ายหรือผู้ที่รับผิดชอบ ในการตอบปัญหาความไม่สอดคล้องเรื่อง KPI

3. ไม่มีความรู้ความเข้าใจ

3.1. ไม่ใส่ใจในการศึกษางาน

3.1.1. ไม่มีการวัดผล ตรวจสอบ

3.1.1.1. ไม่มีการปรับปรุงแก้ไข

3.2. ไม่มีสื่อสารและการอบรม

3.2.1. ไม่มีอบรม procedure

3.2.1.1. ไม่มีการวัดผล ตรวจสอบ

3.2.1.1.1. ไม่มีการปรับปรุงแก้ไข

3.2.2. ไม่มีอบรม JD

3.2.2.1. ไม่มีการวัดผล ตรวจสอบ

3.2.2.1.1. ไม่มีการปรับปรุงแก้ไข

3.2.3. ไม่รู้ scope of work

3.2.3.1. ไม่มีการวัดผล ตรวจสอบ

3.2.3.1.1. ไม่มีการปรับปรุงแก้ไข

4. มีความรู้ความเข้าใจ

4.1. ไม่ใส่ใจ

4.1.1. ไม่มีการตรวจสอบ

4.1.1.1. ไม่มีการปรับปรุงแก้ไข

4.2. ไม่ตระหนักถึงผลกระทบ ของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

4.2.1. ไม่มีการตรวจสอบ

4.2.1.1. ไม่มีการปรับปรุงแก้ไข

4.3. ไม่สามารถประเมินศักยภาพบริหารจัดการงานที่ได้รับมอบหมายได้

4.3.1. ไม่มีการตรวจสอบ

4.3.1.1. ไม่มีการปรับปรุงแก้ไข

4.3.2. ไม่สื่อสาร

4.4. ไม่สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานที่ได้รับมอบหมาย

4.4.1. ไม่มีการตรวจสอบ

4.4.1.1. ไม่มีการปรับปรุงแก้ไข

5. ไม่ดำเนินการส่งเอกสาร Action Plan จากผู้จัดการโครงการให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาอนุมัติและ ส่งกลับ