ПСИХОЛОГІЯ СЕРЕДНЬОГО ДОРОСЛОГО ВІКУ (від 40 до 60 років)

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
ПСИХОЛОГІЯ СЕРЕДНЬОГО ДОРОСЛОГО ВІКУ (від 40 до 60 років) создатель Mind Map: ПСИХОЛОГІЯ СЕРЕДНЬОГО ДОРОСЛОГО ВІКУ (від 40 до 60 років)

1. яскравими емоційними переживаннями, пов’язаними з обраною професією;

2.  соціально-філософський;

2.1. психологічний;

2.1.1.  морально-етичний;

2.1.1.1. релігійний.

2.1.1.1.1. .

3.  пріоритет матеріального успіху й кар’єри як суспільної цінності;

4. До основних проблем розвитку дорослої людини, які можуть суттєво проявлятися у кризі середини життя, автор відносить так

4.1. Врівноваження на новому рівні соціального проти сексуального в людських взаєминах

4.2. Катексисна (емоційна) гнучкість проти катексисного збідніння.

4.3. Розумова гнучкість проти розумової ригідності

4.4. Необхідність диференціації Я

4.5. Трансценденція Я

5. Трансценденція тіла проти надмірного зосередження на своєму тілі

6. Помітними стають зміни структури і функцій внутрішніх органів і систем організму:

6.1. після 50 років уповільнюється функціонування нервової системи;

6.1.1. скелет втрачає свою гнучкість і дещо стискається. У жінок після 50 років інтенсивно зменшується кісткова маса.

6.2. відбувається поступова втрата еластичності шкіри і м’язів;

6.2.1.  відзначається тенденція до накопичення підшкірного жиру;

6.3. кількість крові, яка перекачується серцем, кожні 10 років знижується на 8 %.

6.3.1. об’єм легень зменшується, а оскільки витривалість людини залежить від кількості кисню, який поступає у тканини організму, то людина середнього дорослого віку не в змозі тривалий час напружено працювати;

7. Центральна характеристика психосоціальної ситуації розвитку в період середньої дорослості пов’язана з активним включенням дорослої людини в усі сфери життєдіяльності, зокрема:

7.1. прокреативну (спроможність породжувати і задовольняти потреби наступного покоління);

7.1.1. продуктивну (здатність поєднувати професійну діяльність із сімейним життям і вихованням нового покоління);

7.1.1.1. креативну (готовність примножувати культурний потенціал як самої себе, так і суспільства в цілому)

8. І стадія

8.1. – виявлення себе як суб’єкта діяльності, яка має відбутися, тобто прийняття людиною на себе відповідальності за непередбачувані завчасно результати своєї діяльності;

8.2. ІІ стадія

8.2.1. виявлення себе як суб’єкта цілепокладання, тобто переживання можливості реалізації різних варіантів майбутнього, своєї причетності до створення образу бажаного результату і своєї здатності реалізувати бажане:

8.3. ІІІ стадія

8.3.1. – виявлення себе як суб’єкта, який здійснює діяльність «тут і тепер», тобто реалізація можливостей, які відкриваються у здійснюваних за власної волею діях;

8.4. ІV стадія

8.4.1. виявлення себе як суб’єкта, який відбувся у дії, тобто оцінка результатів як особистісно значущого новоутворення, що детермінований власною активністю.

9. У науковій літературі представлено різні підходи до розуміння сутності та змісту духовності людини:

10. Переднормативний рівень (умовно професійно непридатний) характеризується

10.1. відсутністю інтересу до професійної, зокрема педагогічної діяльності, або ж цей інтерес має епізодичний характер;

10.1.1. відсутністю усвідомлених уявлень про себе як про суб’єкта професійної діяльності;

10.2. наявністю уривчастих професійних знань, невміння їх проектувати на освітню діяльність студентів.

11. Нормативний рівень характеризується:

11.1.  нестійким позитивним ставленням до професійної діяльності;

11.1.1.  наданням переваг діяльності, що має чітко визначений алгоритм;

12. Творчий рівень характеризується:

12.1. стійким позитивним ставленням до професії;

12.2. наданням переваги діяльності з широкою невизначеністю;

12.2.1. конструюванням професійної діяльності з урахуванням об’єктивних вимог до неї та своїх суб’єктивних можливосте

13. За теорією В. Шутца, виявленню радості можуть заважати перешкоди до самореалізації.

13.1. особливостісоціальногожиттялюдини;правилатаінструкції,які подавляють творчу активність, наділяють посередністю, встановлюють надмірний контроль;

13.2. догматизм стосовно виховання, сексу, релігійних організацій

13.3.  тілеснівади.

14. Виконала:Василюк Мар‘яна