ПРОФОРІЄНТАЦІЙНІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
ПРОФОРІЄНТАЦІЙНІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ создатель Mind Map: ПРОФОРІЄНТАЦІЙНІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ

1. Авторитарність – характеристика особистості, яка свідчить про її прагнення за будь-яких умов досягнути домінуючого становища у групі (колективі), утвердити свою владу і максимально підкорити своєму впливу партнерів.

2. Адаптація (пристосування, звикання) – здатність людини пристосовуватися до мінливих умов шляхом самозмін та зміни оточуючого середовища.

3. Адміністратор – фахівець з ефективного і толерантного обслуговування відвідувачів, який створює для них комфортні умови взаємодії. А. є матеріально відповідальною особою.

4. Андерайтер – фахівець галузі страхування, до виробничих функцій якого належить оцінка, кваліфікація і документальне фіксування ризиків.

5. Акмеолограма – модель спецiалiста конкретної професії як професіонала, містить систему вимог професійної праці, які забезпечують постійне професійне зростання особистості.

6. Аудитор – фахівець із незалежного внутрішнього і зовнішнього аналізу фінансової звітності підприємств різних форм власності.

7. Дизайнер – фахівець з гармонійного, корисного, зручного і естетичного поєднання у промислових виробах високих споживчих властивостей об’єктів, їхньої надійності, привабливості і конкурентоспроможності.

8. Екстремальні умови – середовище максимального напруження фізіологічних і психічних функцій людини, які різко виходять за межі норми.

9. Кадровий менеджмент – один з напрямів менеджменту, націлений на розвиток і ефективне використання кадрового потенціалу організації (підприємства, фірми).

10. Аудитор – фахівець із незалежного внутрішнього і зовнішнього аналізу фінансової звітності підприємств різних форм власності. А.: оцінює достовірність звітів, їхню відповідність правовим актам і нормам оподаткування; законність здійснюваних підприємством операцій

11. Бакалавр – освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі повної загальної середньої освіти здобув поглиблену загальнокультурну підготовку, фундаментальні та професійно-орієнтовані знання й уміння для вирішення передбачених для відповідних посад у певній галузі господарства типових професійних завдань.

12. Бізнес-консультант – окрема особа або фірма з надання консультаційних послуг іншим фірмам (підприємствам, організаціям).