Структура ЕНК

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Структура ЕНК создатель Mind Map: Структура ЕНК

1. І. Загальна інформація про курс

1.1. Відомості про автора

1.1.1. Е-портфоліо

1.2. Назва освітньої програми, освітній рівень

1.3. Робоча програма

1.3.1. Подано у форматі Веб-сторінки

1.3.2. Наявність мети та завдань вивчення курсу

1.3.3. Наявність вимог до знань, умінь та навичок (вхідних та вихідних)

1.3.4. Вказано кількість годин на вивчення кожного модуля

1.3.5. Відображаються назви тем з анотаціями

1.4. Тематичний план

1.4.1. Подано у форматі Веб-сторінки

1.4.2. Наявність потижневого планування проведення лекційних та практичних (семінарських, лабораторних) занять у формі таблиці (за основу може бути взята методична карта курсу)

1.4.3. Наявність потижневого планування виконання студентами завдань для самостійної роботи

1.5. Критерії оцінювання

1.5.1. Подано у форматі Веб-сторінки

1.5.2. Вказується розподіл оціночних балів за виконання різних видів навчальної діяльності з кожного модуля

1.5.3. Наведена таблиця співвідношень національних оцінок та оцінок ЕCTS

1.6. Друковані та інтернет-джерела

1.6.1. Подано у форматі Веб-сторінки

1.6.2. Вказуються основні друковані джерела з дисципліни

1.6.3. Вказуються додаткові друковані джерела

1.6.4. Наводяться інтернет-джерела з активними гіперпосиланнями

1.7. Глосарій

1.7.1. Подано у форматі глосарія

1.7.2. Означення наводяться до всіх термінів у словнику

1.7.3. Кількість термінів (1 бал за 10 термінів)

1.7.4. Необхідність зв’язування слів глосарію вирішує автор курсу

1.8. Новиний форум

1.8.1. міститить оголошення викладача для студентів

1.9. Путівник

1.9.1. Презентація курсу

1.9.2. Карта курсу

1.9.3. Форум

2. ІІ. Структура модуля 1

2.1. Путівник по модулю

2.1.1. Презентація модуля

2.1.2. Інструкція

2.1.3. Форум

2.1.4. Карта модуля

2.2. Теоретичний навчальний матеріал

2.2.1. Структуровані лекційні матеріали

2.2.2. Мультимедійні презентаційні матеріали

2.2.3. Аудіо- та відео-навчальні матеріали

2.2.4. Тест (навчальний, контролюючий)

2.3. Додаткові матеріали

2.4. Практичні (семінарські, лабораторні) роботи

2.4.1. Кожен вид діяльності студента представлено ресурсом «Завдання», якщо за цей вид роботи нараховуються бали

2.4.2. Наявні окремі ресурси для кожної практичної роботи, які містять основні структурні елементи: тема, мета, методичні рекомендації, список завдань, форма подання результатів виконаної роботи, критерії оцінювання, термін виконання (для всіх робіт) (розраховується пропорційно загальній кількості робіт)

2.4.3. наявні теоретичні відомості чи методичні ресурси курсу, комунікативні інструкції, посилання на них, подано зміст та послідовність виконання роботи, графічні зображення, приклад виконання завдання

2.4.4. організація різних типів діяльності у соціальних мережах: веб-конференції, вебінари, вебкасти, подкасти, спільний огляд інструментів, блоги, Вікі

2.5. Завдання для самостійної роботи

2.5.1. Кожен вид діяльності студента представлено ресурсом «Завдання», якщо за цей вид роботи нараховуються бали

2.5.2. Наявні методичні рекомендації з виконання завдань або додаткових навчально-методичних ресурсів для самостійного опрацювання або посилань на зовнішні інформаційні ресурси

2.5.3. Наявні окремі ресурси із завданнями для самостійного виконання, які містять основні структурні елементи: список індивідуальних завдань, форма подання результатів виконаного завдання, критерії оцінювання, термін виконання

2.6. Модульний контроль

2.6.1. Контрольні запитання

2.6.2. Тест для самоконтролю

2.6.3. Контрольний тест (завдання)

3. V. Підсумкове оцінювання

3.1. Наявність контрольних запитань, зразку білету, опису проведення підсумкового оцінювання

3.2. Для підсумкової атестації може бути тест (від 30 тестових запитань)

4. ІІІ. Структура модуля 2

5. ІV. ...