Підготовка власного магістерського дослідження

Начать. Это бесплатно
или Регистрация c помощью Вашего email-адреса
Rocket clouds
Підготовка власного магістерського дослідження создатель Mind Map: Підготовка власного магістерського дослідження

1. Структура магістерської роботи

1.1. - титульний аркуш;

1.2. - зміст;

1.3. - вступ;

1.4. - розділи і підрозділи основної частини;

1.5. - висновки;

1.6. - список використаних джерел;

1.7. - додатки.

2. Магістерська робота — це самостійна кваліфікаційна робота, підсумок теоретичної та практичної підготовки в рамках нормативної та варіативної складових освітньо-професійної програми підготовки магістрів.

3. Метою магістерської роботи є проведення теоретичних та практичних досліджень, поглиблене осмислення професійної проблеми, розробка інноваційних пропозицій у певній сфері виробництва або наукової діяльності та рекомендацій щодо їх упровадження.

4. Завдання магістерської роботи залежить від спеціалізації магістерської освітньо- професійної програми і полягає у дослідженні об’єкту, науковому обґрунтуванні результатів дослідження та практичному використанні їх у агропромисловому чи природоохоронному комплексах

5. У вступі до магістерської роботи:

5.1. · обґрунтовуються актуальність обраної теми, мета та зміст поставлених завдань;

5.2. · визначається об’єкт і предмет дослідження;

5.3. · зазначається обраний метод (або методи) дослідження, теоретична цінність і прикладна значущість отриманих результатів;

5.4. · окреслюються положення, що виносяться на захист.

6. Зміст магістерської роботи має показати вміння

6.1. - використовувати набуті в процесі навчання теоретичні знання та практичні навички для вирішення певних завдань;

6.2. - аналізувати фондові та літературні джерела;

6.3. аналізувати та синтезувати новітні досягнення і міжнародний досвід із досліджуваної проблеми

6.4. - робити логічні та обґрунтовані висновки.