Підготовка власного магістерського дослідження

Начать. Это бесплатно
или Регистрация c помощью Вашего email-адреса
Rocket clouds
Підготовка власного магістерського дослідження создатель Mind Map: Підготовка власного магістерського дослідження

1. Магістерська робота – це самостійна індивідуальна кваліфікаційна робота, з елементами дослідництва та інновацій, яка є підсумком теоретичної та практичної підготовки в рамках нормативної та вибіркової складових освітньо-професійної програми підготовки магістрів.

2. Метою магістерської роботи є проведення теоретичних та практичних досліджень, поглиблене осмислення професійної проблеми, розробка інноваційних пропозицій у певній сфері виробництва або наукової діяльності та рекомендацій щодо їх упровадження.

3. Дослідження повино:

3.1. відповідати сучасному рівню розвитку науки, а її тема – бути актуальною;

3.2. відбивати як загальнонаукові, так і спеціальні методи наукового пізнання, правомірність використання яких всебічно обґрунтовується у кожному конкретному випадку їх використання;

3.3. містити принципово новий матеріал, що включає опис нових фактів, явищ і закономірностей або узагальнення раніше відомих положень з інших наукових позицій або у зовсім іншому аспекті;

3.4. передбачати елементи наукової полеміки; наводити вагомі й переконливі докази на користь обраної концепції, всебічно аналізувати і доказово критикувати протилежні їй точки зору.

4. СТРУКТУРА МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

4.1. Титульний аркуш містить (у такій послідовності):

4.2. назву міністерства та вищого навчального закладу, де виконано дипломну роботу магістра;

4.3. гриф допущення до захисту;

4.4. повну тему роботи;

4.5. прізвище, ім’я, по батькові автора роботи;

4.6. відомості про наукового керівника;

4.7. місто і рік виконання.

5. Зміст магістерської роботи

5.1. Зміст має складати принципово новий матеріал: опис досліджених фактів, явищ і закономірностей, одержаних власних результатів досліджень, а також узагальнення вже відомих даних з інших наукових позицій або аспектів. Магістерська робота повинна містити висновки, зроблені на основі власних досліджень, викладені чітко, конкретно, лаконічно.

5.2. Основні етапи підготовки та виконання магістерської роботи:

5.2.1. Вибір теми і об'єкта дослідження, затвердження теми.

5.2.2. Розробка завдання на роботу, складання календарного плану її виконання.

5.2.3. Опрацювання літературних джерел і складання плану магістерської роботи.

5.2.4. Обробка фактичного матеріалу із застосуванням сучасних методів статистичного аналізу.

5.2.5. Написання першого варіанту тексту, подання його на ознайомлення науковому керівнику.

5.2.6. Усунення недоліків, написання остаточного варіанту тексту, оформлення магістерської роботи.

5.2.7. Подання зброшурованої у твердій палітурці завершеної магістерської роботи на кафедру Університету.

5.2.8. Зовнішнє рецензування магістерської роботи.

5.2.9. Отримання відгуку наукового керівника.

5.2.10. Захист магістерської роботи на засіданні Державної екзаменаційної комісії (ДЕК).