ประชุมหารือหลักสูตรจัดอบรม / สัมมนา

马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
Rocket clouds
ประชุมหารือหลักสูตรจัดอบรม / สัมมนา 作者: Mind Map: ประชุมหารือหลักสูตรจัดอบรม / สัมมนา

1. ประสานงานฝ่ายสื่อสารโครงการฯ พิจารณาขั้นแรก

1.1. คุณอดิศักดิ์

1.2. คุณซายูดา

1.3. คุณวรางคณา

1.4. คุณศิริขวัญ

2. เสนอให้ กรรมการผู้บริหาร พิจารณาอนุมัติ

2.1. ฝ่ายบัญชีและการเงินรับเรื่อง

2.2. ฝ่ายบัญชีตั้งงบประมาณ

2.3. ผู้บริหารสูงสุด พิจารณางบประมาณ

3. ผ่านการพิจารณาจากฝ่ายสื่อสารโครงการแล้ว

4. ฝ่ายกิจกรรม

4.1. ตั้งเรื่องงบประมาณการจัดอบรม

4.2. ผจก. ตรวจสอบงบประมาณการ

5. ผู้บริหาร + วิทยากร + ที่ปรึกษาวิชาการ + ฝ่ายวิชาการ + ฝ่ายกิจกรรม และผู้เกี่ยวข้อง

5.1. พิจารณากลั่นกรองหัวข้อ

5.2. หัวข้อหลักสูตรแล้ว

5.3. พิจารณาวันเวลาการอบรม

5.4. วิทยากรพิจารณาลงวันเวลาอบรม

5.5. ประสานงานแจ้งวันเวลาอบรมหลักสูตร เพื่อพิจารณาเบื้องต้น

5.5.1. ฝ่ายสื่อสารโครงการ

5.6. พิจารณา ปรับเปลี่ยน (ถ้ามี)

5.6.1. วันเวลา

5.6.2. จัดหาสถานที่ โรงแรมที่จัดอบรม

5.7. ผู้บริหารพิจารณา

5.7.1. วิทยากร : เสนออุปกรณ์การทำกิจกรรมในหลักสูตรหัวข้อการอบรม

5.7.2. ตรวจสอบวันเวลาวิทยากร

5.7.3. ปรับเปลี่ยนภายใน 3 วัน

5.7.4. ลงวันเวลา (ที่ปรับแล้ว) ใส่ลงตารางการอบรม

5.7.5. นำตารางการอบรมเสนอ

5.8. ตารางการอบรมผ่านความเห็นชอบ

5.9. ฝ่ายกิจกรรมรับตารางการอบรมหลักสูตร

6. ฝ่ายกิจกรรม

6.1. จัดหาสถานที่ / โรงแรม

6.2. เปรียบเทียบราคา 3 ราย

6.3. เจรจาต่อรอง / ประสานโรงแรม

7. สื่อสารแจ้งภายในสถาบันฯ

7.1. ฝ่ายสื่อสารโครงการ

7.2. ฝ่ายวิชาการ

7.3. ฝ่ายบรรณาธิการ

7.4. ฝ่ายการเงินและบัญชี

7.5. ฝ่ายพลขับ (รถตู้)

8. ฝ่ายกิจกรรม

8.1. รับข้อมูลจากฝ่ายสื่อสาร

8.1.1. จำนวนโรงเรียนเข้าร่วมอบรม

8.2. ข้อมูลสมาชิกโรงเรียน

8.2.1. ออกจดหมายเชิญ

8.3. ส่งจดหมายเชิญออก

8.3.1. ส่งจดหมายทางโทรสาร

8.3.2. ส่งผ่านทาง mail

9. สมาชิกโรงเรียน

9.1. จดหมายเชิญ

9.2. ส่งทางโทรสาร และ mail

10. ฝ่ายกิจกรรม

10.1. จัดหาตั่วเครื่องบิน

10.2. ประสานการเดินทาง

10.3. จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์

10.4. เตรียมจัดชุดสื่อบูรณาการ / อุปกรณ์ทำกิจกรรม

11. ฝ่ายกิจกรรม

11.1. แจ้งประชาสัมพันธ์, ประกาศ

11.2. แจกตารางกำหนดการอบรม

11.2.1. หัวข้อผู้บริหารสถานศึกษา

11.2.2. หัวข้อคุณครูผู้สอน

11.3. จัดหาเตรียมอุปกรณ์การทำิจกร

12. วิทยากร + นักวิชาการ + ผู้เกี่ยวข้อง

12.1. ส่งตารางการอบรมหลักสูตร

12.2. ประสานงานด้านการนำเสนอ PowerPoint