Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Zásobovanie by Mind Map: Zásobovanie

1. Zásoby

1.1. podľa spôsobu obsrarávania

1.2. zásoby podľa duhov

2. Význam zásob

3. Definícia

4. Technicé ciele

5. Ekonomické ciele

6. Hlavné činnosti útvaru zásobovania

7. Logistika

8. Plánovanie zásob

8.1. Stanovenie normy spotreby materiálu

8.2. Normy spotreby

8.3. Norma zásob

8.4. Priemerná denná spotreba materiálu

8.5. Časová norma zásob

8.6. Normatív zásob

8.7. Plán zásobovania

8.7.1. zdroje = potreby

9. Nákupná činnosť

9.1. Definícia

9.2. Postup pri obsraraní zásob

9.2.1. Výber spôsobu obstarávania

9.2.2. Prieskum trhu

9.2.3. Výber vhodného dodávateľa

9.2.4. Právne zabezpečnie dodávky

9.2.5. Uskutočnenie dodávky

9.2.6. Prevzatie dodávky

9.2.7. Zaplanenie dodávky

10. Skladovanie

10.1. Činnosti

10.1.1. prijímanie zásob

10.1.2. ošetrovanie zásob

10.1.3. Príprava na výdaj do výroby

10.2. Skladové hospodárstvo

10.2.1. zásobovacie sklady

10.2.2. výrobné sklady

10.2.3. expedičné sklady

10.3. Druhy skladového hospodárstva

10.3.1. centralizované

10.3.2. decentralizované

10.3.3. kombinované

10.4. Funkcie skladovania

10.4.1. zabezpečovať synchrónnosť

10.4.2. preklenovacia

10.4.3. transformačná

10.4.4. zabezpečovacia

10.5. Druhy skladov

10.5.1. kryté sklady

10.5.2. polokryté sklady

10.5.3. otvorené sklady

10.5.4. špeciálne sklady

11. Evidencia a riadenie zásob

11.1. Definícia

11.2. Na čo slúži evidencia zásob

11.3. Evidencia zásob sa vedie na:

11.3.1. útvare zásobovania

11.3.2. sklade

11.3.3. účtárni

11.4. Metódy vedenia skladovej evidencie

11.4.1. vizuálna kontrola

11.4.2. písomné záznamy

11.4.3. počítačové spracovanie

11.5. Oceňovanie materiálu pri výdaji