Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Zásobovanie by Mind Map: Zásobovanie

1. Definícia

2. Technicé ciele

3. Ekonomické ciele

4. Logistika

5. Skladovanie

5.1. Činnosti

5.1.1. prijímanie zásob

5.1.2. ošetrovanie zásob

5.1.3. Príprava na výdaj do výroby

5.2. Skladové hospodárstvo

5.2.1. zásobovacie sklady

5.2.2. výrobné sklady

5.2.3. expedičné sklady

5.3. Druhy skladového hospodárstva

5.3.1. centralizované

5.3.2. decentralizované

5.3.3. kombinované

5.4. Funkcie skladovania

5.4.1. zabezpečovať synchrónnosť

5.4.2. preklenovacia

5.4.3. transformačná

5.4.4. zabezpečovacia

5.5. Druhy skladov

5.5.1. kryté sklady

5.5.2. polokryté sklady

5.5.3. otvorené sklady

5.5.4. špeciálne sklady

6. Evidencia a riadenie zásob

6.1. Definícia

6.2. Na čo slúži evidencia zásob

6.3. Evidencia zásob sa vedie na:

6.3.1. útvare zásobovania

6.3.2. sklade

6.3.3. účtárni

6.4. Metódy vedenia skladovej evidencie

6.4.1. vizuálna kontrola

6.4.2. písomné záznamy

6.4.3. počítačové spracovanie

6.5. Oceňovanie materiálu pri výdaji

7. Zásoby

7.1. podľa spôsobu obsrarávania

7.2. zásoby podľa duhov

8. Význam zásob

9. Hlavné činnosti útvaru zásobovania

10. Plánovanie zásob

10.1. Stanovenie normy spotreby materiálu

10.2. Normy spotreby

10.3. Norma zásob

10.4. Priemerná denná spotreba materiálu

10.5. Časová norma zásob

10.6. Normatív zásob

10.7. Plán zásobovania

10.7.1. zdroje = potreby

11. Nákupná činnosť

11.1. Definícia

11.2. Postup pri obsraraní zásob

11.2.1. Výber spôsobu obstarávania

11.2.2. Prieskum trhu

11.2.3. Výber vhodného dodávateľa

11.2.4. Právne zabezpečnie dodávky

11.2.5. Uskutočnenie dodávky

11.2.6. Prevzatie dodávky

11.2.7. Zaplanenie dodávky