Редакционна организация и редакционни структури в медиите

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Редакционна организация и редакционни структури в медиите by Mind Map: Редакционна организация и редакционни структури в медиите

1. определение

1.1. среда за производство на журналистически продукти и модел за журналистическо развитие

1.2. 1.Според Шеридън Бърнс(американски жърналист):

1.2.1. „разхвърляната, шумна, хаотична редакция, с пронизителен шум от тракащи машини, гонещи крайния срок“.

1.2.2. Но самата тя добавя, че сега тази редакция е заменена от „тихи, компютърно-опосредствани, често цветово координирани“ редакционни офиси

1.3. 2.Социалната структура на журналистическата редакция:

1.4. в съвременната редакция трябва да има представители на три поколения:

1.4.1. първото (най-възрастното)-е заето с редакция и привличане към журналистическа дейност на третото (най-младото) поколение.

1.4.2. средното поколение- професионално активно

1.5. 3.Според британския теоретик на медиите и масовата комуникация денис Маккуейл:

1.5.1. Върху журналистите се упражнява натиск от собствениците и мениджърите на медията.

1.5.2. Журналистите са ангажирани с рутинна дейност, периодично повтарящи се практики, свързани с изпълнение на срокове.

1.6. 4.Според Кунчик и Ципфел:

1.6.1. Журналистите са подложени на външни влияния и принуда, упражнявани от различни социални, политически и икономически организации.

1.6.2. Аудиторията се разделя на неорганизирани реципиенти, които се ползват с малко власт и на организирани рецепиенти(партии, църкви, профсъюзи, работодатели).

2. видове редакции

2.1. 1)„духовен център“, чиято основна задача е да редактира готови материали

2.2. 2)„производствен център“, при който на новините се гледа като на стока

2.3. 3) редакцията като подсистема в медийната организация

2.4. 4)мултимедийна редакция:

2.4.1. класическа

2.4.2. кросмедийна

2.4.3. медийно-интегрирана

2.4.4. аудиторно-ориентирана

3. редакционен мениджмънт

3.1. отворена социална система, която комуникира с вътрешната и външната среда, за да изпълнява едновременно журналистическата и стопанската си функция

3.2. 1.редакционна политика:

3.2.1. обхваща принципите, ценностите, стандартите, които съответната журналистическа редакция възприема като водещи

3.2.2. договаря се между собственика на медията и главния редактор и се предоставя на всички работещи в медията

3.2.3. Аспекти:

3.2.3.1. 1)професионалният- професионалните критерии, методи и стандарти

3.2.3.2. 2)отношението към държавната власт, политическите партии, обществените движения, икономическите субекти

3.3. 2.Уорън Брийд:

3.3.1. Фактори, които създават условия за съвместяване на личните позиции на журналистите с редакционната политика:

3.3.1.1. институционалният авторитет и санкции

3.3.1.2. чувството за дълг или уважение към началника

3.3.1.3. израстването в професионалната йерархия

3.3.1.4. наличието или липсата на контролираща организация, удоволствието от работата

3.4. 3.Хоризонтални и вертикални връзки според Петранка Филева:

3.4.1. „хоризонталните връзки в редакцията обединяват създаването на публицистичния продукт"

3.4.2. вертикалните връзки представят модела на йерархични взаимоотношения

3.5. 4.Интереси на:

3.5.1. собственика- увеличаване на печалбата и намаляване на производствените разходи

3.5.2. мениджърите- подкрепа от собственика за провежданата политика чрез финансови и морални рамки

3.5.3. журналистите -да получават ясни указания за това какви са очакванията на собственика на медията и на управляващите мениджъри

3.5.4. аудиторията- удобство при използването на медийното съдържание и най-вече обективност