Podmioty prawa cywilnego

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Podmioty prawa cywilnego by Mind Map: Podmioty prawa cywilnego

1. Osoba fizyczna

1.1. każdy człowiek

1.1.1. posiada zdolność prawną

1.1.2. od chwili narodzin aż do śmierci

1.1.3. zdolność prawna jest jednakowa dla wszystkich

1.2. Pełna zdolność do czynności prawnych

1.2.1. Osoby pełnoletnie

1.2.2. kobiety (16 rok życia zawarcie małżeństwa)

1.3. Ograniczona zdolność do czynności prawnych

1.3.1. 13-18 rok życia

1.3.2. pełnoletnie częściowo ubezwłasnowolnione

1.3.3. może zawierać umowy należące do umów powszechnie zawieranych

1.4. Brak zdolności do czynności prawnych

1.4.1. osoby do 13 roku życia

1.4.2. ubezwłasnowolnione całkowicie

1.4.3. czynność dokonana jest nieważna

2. Jednostka nieposiadająca osobowości prawnej

3. Osoba prawna

3.1. Jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną

3.2. moment wpisu jest momentem powstania danego podmiot

3.3. na podstawie normy prawnej (w ten sposób osobowość prawną nabyły m. in. skarb Państwa, NB

3.4. posiada zdolność prawną przez cały okres swojego istnienia

3.5. Organy osoby prawnej

3.5.1. organy uchwałodawcze, np. zgromadzenie udziałowców w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, zgromadzenie akcjonariuszy w spółce akcyjne

3.5.2. organy zarządzające, np. zarząd w spółkach i w spółdzielniach

3.5.3. organy nadzorcze, np. rady nadzorcze w spółkach, komisje rewizyjne w stowarzyszeniach

3.6. każda osoba prawna ma siedzibę