Υπηρεσίες διαδικτύου

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Υπηρεσίες διαδικτύου by Mind Map: Υπηρεσίες διαδικτύου

1. FTP

1.1. File transfer Protocol