องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ by Mind Map: องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

1. ฮาร์ดแวร์

1.1. หน่วยประมวลผล

1.1.1. หน่วยคำนวณและตรรกะ

1.1.1.1. โดยทำงานเกี่ยวกับการคำนวณทางคณิตศาสตร์ เช่น บวก ลบ คูณ หาร อีกทั้งยังมีความสามารถอีกอย่างหนึ่งที่เครื่องคำนวณธรรมดาไม่มี คือ ความสามารถในเชิงตรรกะศาสตร์

1.1.2. หน่วยควบคุม

1.1.2.1. การประสานงานกับอุปกรณ์นำเข้าข้อมูล อุปกรณ์แสดงผล และหน่วยความจำสำรอง

1.2. หน่วยรับข้อมูล

1.2.1. คีย์บอร์ด

1.2.2. เมาส์

1.2.3. สแกนเนอร์

1.2.4. Touch Pads

1.2.5. กล้องดิจิทัล

1.3. หน่วยเก็บข้อมูล

1.3.1. หน่วยความจำหลัก (Main Memory)

1.3.1.1. รอม

1.3.1.2. แรม

1.3.2. หน่วยความจำรอง (Second Memory)

1.3.2.1. ฮาร์ดดิสก์

1.3.2.2. ฟล็อบปี้ดิสก์

1.3.2.3. ซีดี

1.3.2.4. รีมูฟเอเบิลไดร์ฟ

1.3.2.5. ซิบไดร์ฟ

1.3.2.6. การ์ดเมมโมรี

1.4. หน่วยแสดงผล

1.4.1. จอภาพ

1.4.2. เครื่องพิมพ์

1.4.3. ลำโพง

2. บุคลากร

2.1. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ

2.2. โปรแกรมเมอร์

2.3. ผู้ใช้

2.4. ผู้ปฏิบัติการ

2.5. ผู้บริหารฐานข้อมูล

2.6. ผู้จัดการระบบ

3. ซอฟต์แวร์

3.1. ซอฟต์แวร์ระบบ

3.1.1. โปรแกรมระบบปฏิบัติการ

3.1.2. ตัวแปลภาษา

3.1.3. ยูติลิตี้ โปรแกรม

3.1.4. ติดตั้งและปรับปรุงระบบ

3.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

3.2.1. ซอฟต์แวร์สำหรับงานเฉพาะด้าน

3.2.2. ซอฟต์แวร์สำหรับงานทั่วไป

4. ข้อมูลและสารสนเทศ

4.1. ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

4.2. สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อสรุปต่างๆ ที่ได้จากการนำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์