Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp by Mind Map: Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

1. Nôi dung

1.1. HĐ phát triển cá nhân

1.2. HĐ lao động

1.3. HĐ XH và phục vụ cộng đồng

1.4. HĐ GD hướng nghiệp

2. Hình thức

2.1. Hình thức có tính khám phá

2.2. Hình thức có tính thể nghiệm

2.3. Hình thức có tính khám phá

2.4. Hình thức có tính NCKH và định hướng

3. Loại hình

3.1. HĐ SH dưới cờ

3.2. HĐ SH lớp

3.3. HĐ câu lạc bô

3.4. HĐ GD theo chủ đề

4. Đánh giá

4.1. HS tự đánh giá

4.2. Đánh giá đồng đẳng

4.3. Đánh giá từ PH, cộng đồng

4.4. Đánh giá của GVHD chính và các GV khác

5. Vị trí

5.1. Tiểu học: HĐTN

5.2. THCS và THPT: HĐTN hướng nghiệp

5.2.1. Giai đoạn GD cơ bản

5.2.2. Giai đoạn GD định hướng

6. Bản chất

6.1. Học qua thực tiễn

6.2. Học bằng thực tiễn

6.3. Học qua cách làm

6.4. Học bằng cách làm

6.5. Học bằng kinh nghiệm của chính mình

7. Mục tiêu

7.1. Năng lực định hướng nghề nghiệp

7.2. Năng lực thích ứng cuộc sống

7.3. Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động