Get Started. It's Free
or sign up with your email address
YOGA by Mind Map: YOGA

1. Bhakti Yoga

1.1. Kirtan

1.2. Arati

1.3. Gott Definition

1.4. Gebet

1.5. Bhavas

1.5.1. Dasya Bhava

1.5.2. Sakhya Bhava

1.5.3. Shanta Bhava

1.5.4. Vatsalya Bhava

1.5.5. Madhurya Bhava

1.6. Formen der Bhakti Yoga

1.6.1. Shravanam

1.6.2. Kirtanam

1.6.3. Smaranam

1.6.4. Padasevanam

1.6.5. Archanam

1.6.6. Vandanam

1.6.7. Dasyam

1.6.8. Sakhyam

1.6.9. Atmanivedanam

2. Jnana Yoga

2.1. Vedanda

2.1.1. Anthakarana

2.1.1.1. Ahamkara

2.1.1.2. Buddhi

2.1.1.3. Chitta

2.1.1.4. Manas

2.1.2. Veden

2.1.2.1. "Yoga Vasishta"

2.1.2.1.1. Bhumikas

2.1.2.2. von Vyasa geschrieben

2.1.2.3. Upanischaden

2.1.3. Samadhi

2.1.3.1. sarvikalpa samadhi

2.1.3.1.1. 3. iswara

2.1.3.1.2. 2. hiranyagarbha

2.1.3.1.3. 1. Viratswarupa

2.1.3.2. nirvikalpa samadhi

2.2. Yoga

2.3. Samkiya

2.3.1. Samprajnata Samadhi

2.3.1.1. savitarka smadhi

2.3.1.2. nirvitarka smadhi

2.3.1.3. savicara samadhi

2.3.1.4. nirvicara samadhi

2.3.1.5. sananda samadhi

2.3.1.6. sasmita samadhi

2.3.2. Asamprajnata Samadhi

2.4. Nayaya

2.5. Purva Mimamsa

2.6. Vaisisheka

3. Bhagavad Gita

4. Anatomie, Physiologie

5. Sanskrit

6. Kundalini Yoga

7. Hatha Yoga

8. Raja Yoga

8.1. Mantra

8.1.1. Matra

8.1.2. Rishi

8.1.3. Devata

8.1.4. Bija

8.1.5. Shakti

8.1.6. Kilaka

8.2. Antahkarana

8.2.1. Ahamkara

8.2.2. Buddhi

8.2.3. Manas

8.2.4. Chitta

8.3. Patanjali

8.3.1. Ashtanga

8.3.1.1. Yamas

8.3.1.1.1. Ahimsa

8.3.1.1.2. Satya

8.3.1.1.3. Brahmacharya

8.3.1.1.4. Aparigraha

8.3.1.1.5. Asteya

8.3.1.2. Niyamas

8.3.1.2.1. Sancha

8.3.1.2.2. Santosha

8.3.1.2.3. Tapas

8.3.1.2.4. Swadhyaya

8.3.1.2.5. Ishwara Pranidhana

8.3.1.3. Asana

8.3.1.4. Pranayama

8.3.1.5. Dharana

8.3.1.6. Dhyana

8.3.1.7. Samadhi

8.3.2. Samadhi Pada

8.3.2.1. Yoga Chitta Vritti Nirodhah

8.3.2.1.1. Vritti

8.3.2.1.2. Chitta

8.3.3. Sadhana Pada

8.3.4. Vibhui Pada

8.3.5. Kaivalya Pada

9. Karma Yoga

9.1. Sinn