Kvalitatiivinen tutkimus

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kvalitatiivinen tutkimus by Mind Map: Kvalitatiivinen tutkimus

1. juuret etnografiassa

2. saanut vaikutteita monilta ihmistieteiden aloilta

3. tyypillistä, että tutkimusaineistoa tarkastellaan havaintoina yhdestä tai muutamasta tapauksesta

4. termi syntynyt vastinpariksi kvantitatiiviselle eli määrälliselle tutkimukselle, ei niinkään selvärajaisesti määriteltävissä oleva tutkimusote

5. tapaustutkimuksen piirteitä

6. aineistoihin perustuvaa

7. oltava teoreettinen kiinnekohta

8. TEORIA

9. MÄÄRITELMIÄ

10. deduktiivisuus -> teoriavetoisuus, testataan jotain teoriaa

11. induktiivisuus -> aineistovetoisuus, liikkeelle aineistosta, ”teoriattomampaa”

12. OMINAISPIIRTEET

13. Epäily itsestään selvästi tiedettyä kohtaan

14. Kvalitatiivisen aineiston preferointi -> tekstejä käytetään tutkimuksen aineistona eikä niitä ensisijaisesti muokata numeeriseen mutoon

15. Sitoutuminen lähelle menevään tarkasteluun-> suora kontakti ihmisiin, asioihin, käytäntöihin ja tekoihin

16. Keskittyminen toimintaan

16.1. Strukturoimattoman ja luonnollisen aineiston preferointi->ihmisten toimintaa tutkitaan normaalielämässä

17. Substanssiteoriat -> liittyvät sisällölisesti tutkittavaan ilmiöön

18. Formaalit teoriat -> jäsentävät sisällöllisesti tutkittavaa ilmiötä: rakenteet, muodot ja fuktiot korostuvat (makrotaso) sekä vuorovaikutus (mikrotaso)

19. Paradigmateoriat -> aina läsnä laadulisessa tutkimuksessa, koostuu epistemologisista, metodologisista ja ontologosista oletuksista

20. Menetelmiin ja analyysitapoihin liittyvät teoriat -> ei aina hahmota teorioiksi, ohjeistavat suhdetta muihin teoriatyypeihin

21. Faktanäkökulma -> kiinnostus tosiasioihin ja objektiivisen todellisuuden olemassaoloon. Tutkijan päästävä lähelle oikeaa todellisuutta

22. Kokemusnäkökulma -> todellisuus koetaan subjektiiviseksi, tavoitteena on ymmärtää tutkittavien omia kokemuksia

23. Konstruktionistinen näkökulma -> tutkijalla ei ole pääsyä todellisuuteen, vaan siihen miten todellisuus tehdään ymmärrettäväksi. Kiinnostunut kulttuurista.

24. LAATU

25. Perustuu arkielämän tilanteissa tehtyjen havaintojen analysoimiseen

26. Keskeisiä käsitteitä reliabiliteetti ja validiteetti

27. Ei koskaan tarjoa absoluuttista tietoa, vaan yhden mahdollisen näkökulman

28. Tulokset kontekstuaalisia, eli aikaan ja paikkaan sidottuja

29. Voidaan parantaa kriittisellä asenteella ja arvioinnilla

30. Mikro -> ihmisten kokemukset, käyttäytyminen ja vuorovaikutus

31. Makro -> rakenteiden taso

32. Mitä- ja miten- kysymysten painottaminen

33. Asianosaisten omien merkitysten ja tulkintojen korostaminen

34. Günther, Kirsi & Hasanen, Kirsi (toim.) (2014) Laadullinen tutkimus. Moodleverkkokirja. 23.1.-28.1.18

35. Käsitekartan lähde