Kvalitatiivinen tutkimus

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kvalitatiivinen tutkimus by Mind Map: Kvalitatiivinen tutkimus

1. aineistoihin perustuvaa

2. oltava teoreettinen kiinnekohta

3. TEORIA

4. deduktiivisuus -> teoriavetoisuus, testataan jotain teoriaa

5. induktiivisuus -> aineistovetoisuus, liikkeelle aineistosta, ”teoriattomampaa”

6. OMINAISPIIRTEET

7. Epäily itsestään selvästi tiedettyä kohtaan

8. Kvalitatiivisen aineiston preferointi -> tekstejä käytetään tutkimuksen aineistona eikä niitä ensisijaisesti muokata numeeriseen mutoon

9. Sitoutuminen lähelle menevään tarkasteluun-> suora kontakti ihmisiin, asioihin, käytäntöihin ja tekoihin

10. Keskittyminen toimintaan

10.1. Strukturoimattoman ja luonnollisen aineiston preferointi->ihmisten toimintaa tutkitaan normaalielämässä

11. Substanssiteoriat -> liittyvät sisällölisesti tutkittavaan ilmiöön

12. Formaalit teoriat -> jäsentävät sisällöllisesti tutkittavaa ilmiötä: rakenteet, muodot ja fuktiot korostuvat (makrotaso) sekä vuorovaikutus (mikrotaso)

13. Menetelmiin ja analyysitapoihin liittyvät teoriat -> ei aina hahmota teorioiksi, ohjeistavat suhdetta muihin teoriatyypeihin

14. Kokemusnäkökulma -> todellisuus koetaan subjektiiviseksi, tavoitteena on ymmärtää tutkittavien omia kokemuksia

15. Konstruktionistinen näkökulma -> tutkijalla ei ole pääsyä todellisuuteen, vaan siihen miten todellisuus tehdään ymmärrettäväksi. Kiinnostunut kulttuurista.

16. LAATU

17. Perustuu arkielämän tilanteissa tehtyjen havaintojen analysoimiseen

18. Keskeisiä käsitteitä reliabiliteetti ja validiteetti

19. Ei koskaan tarjoa absoluuttista tietoa, vaan yhden mahdollisen näkökulman

20. Tulokset kontekstuaalisia, eli aikaan ja paikkaan sidottuja

21. Mikro -> ihmisten kokemukset, käyttäytyminen ja vuorovaikutus

22. Makro -> rakenteiden taso

23. Mitä- ja miten- kysymysten painottaminen

24. Asianosaisten omien merkitysten ja tulkintojen korostaminen

25. juuret etnografiassa

26. saanut vaikutteita monilta ihmistieteiden aloilta

27. tyypillistä, että tutkimusaineistoa tarkastellaan havaintoina yhdestä tai muutamasta tapauksesta

28. termi syntynyt vastinpariksi kvantitatiiviselle eli määrälliselle tutkimukselle, ei niinkään selvärajaisesti määriteltävissä oleva tutkimusote

29. tapaustutkimuksen piirteitä

30. MÄÄRITELMIÄ

31. Paradigmateoriat -> aina läsnä laadulisessa tutkimuksessa, koostuu epistemologisista, metodologisista ja ontologosista oletuksista

32. Faktanäkökulma -> kiinnostus tosiasioihin ja objektiivisen todellisuuden olemassaoloon. Tutkijan päästävä lähelle oikeaa todellisuutta

33. Voidaan parantaa kriittisellä asenteella ja arvioinnilla

34. Günther, Kirsi & Hasanen, Kirsi (toim.) (2014) Laadullinen tutkimus. Moodleverkkokirja. 23.1.-28.1.18

35. Käsitekartan lähde